พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบ้านเสริมกลาง ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเสริมกลาง ตำบลเสริมขวา

ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. 2542

--------------

                                              ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                               ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2542

                                      เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

            พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

            โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเสริมกลาง ตำบลเสริมขวา ตำบล

ทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 221 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา 25 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

            มาตรา 1 พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

เสริมกลาง ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542"

            มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

            มาตรา 3 ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเสริมกลาง ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม ตำบล

เสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ภายในแนวเขตตาม

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

            มาตรา 4 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

              ชวน หลีกภัย

            นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 [หมายเหตุ: - เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

เสริมกลาง ตำบลเสริมขวา ตำบลทุ่งงาม ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม และตำบลนาแก้ว

อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือ

มีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรม

อยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้]

[รก.2542/54ก/16 - 30:06:2542]