พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2540

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูน

อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๐

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

เป็นปีที่ ๕๒ ในรัชกาลในปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูล อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูล อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๐”

 

มาตรา ๒[๑] พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓ ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูล อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน  หลีกภัย

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูล อำเภอพิปูน และตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สุภาพร/พิมพ์

๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖

นิลวรรณ/พชร/แก้ไข

๔ กันยายน ๒๕๔๖

A+B

 

[๑] รก.๒๕๔๐/๗๖ก/๑๙/๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๐