พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2525

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร

จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๒๕

                  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕

เป็นปีที่ ๓๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕”

 

                 มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในเขตท้องที่อำเภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่อำเภอ
สวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ และที่ดินมีผลผลิตต่อไร่ต่ำ สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พรพิมล/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

นวพร/ศูภสรณ์ แก้ไข

๙ กันยายน ๒๕๔๖

B+A

[๑] รก.๒๕๒๕/๙๑/๒๗พ/๒ กรกฏาคม ๒๕๒๕