พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้

อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ

และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี

อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๒๕

                  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๕

เป็นปีที่ ๓๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                   โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๕”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

             มาตรา ๓  ให้ที่ดินในเขตท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ ซึ่งปรากฏรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ป. ติณสูลานนท์

นายกรัฐมนตรี

แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก

ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด

ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๒๕

                  

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

บัญชีรายชื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมาย

ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้

อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด

ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ให้เป็นเขต

                 

โครงการจัดรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๒๕

 

 

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากทางราชการได้ดำเนินการสำรวจที่ดินเพื่อจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในท้องที่ตำบลวัดพริก ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ และตำบลบ้านไร่ ตำบลโคกสลุด ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก และได้สอบถามความสมัครใจจากเจ้าของที่ดินแล้ว เจ้าของที่ดินดังกล่าวมีจำนวนเกินกึ่งหนึ่งของบรรดาเจ้าของที่ดินทั้งหมดได้ยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินได้ สมควรกำหนดบริเวณท้องที่ดังกล่าวเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

พรพิมล/พิมพ์

๓ กันยายน ๒๕๔๖

สุมลรัตน์/อรรถชัย แก้ไข

๕ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๕๒๕/๑๘๘/๑พ/๒๒ ธันวาคม ๒๕๒๕