พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อำเภอบ้านแผ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่

อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง

จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสมคราม อำเภอบ้านแพ้ว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙

-----------

                                                              ในพระปรมาภิไธย

                                       พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                                                     สังวาล

                                                      ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๙

                                                     เป็นปีที่ ๒๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืน ในท้องที่

อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสมคราม อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อประโยชน์ของรัฐในการชลประทาน

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๔๙๗ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้

ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินใน

บริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสมคราม อำเภอบ้านแพ้ว

อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. ๒๕๐๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  พระราชกฤษฎีกานี้ให้มีอายุห้าปี

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมชลประทานเป็นเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ตามพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  บริเวณที่ดินที่จะทำการสำรวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ใน

ท้องที่อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภอ

อัมพวา อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสมคราม อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมือง

สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     จอมพล ถนอม กิตติขจร

           นายกรัฐมนตรี

+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากกรมชลประทานจะ

ทำการก่อสร้างโครงการระบายน้ำทุ่งชายทะเลโดยขุดคลองระบายน้ำ และขุดลอกคลองธรรมชาติที่

ตื้นเขิน พร้อมทั้งสร้างอาคารชลประทานเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยตามโครงการแม่กลองใหญ่ด้วย

จึงจำเป็นต้องออกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อำเภอดำเนิน

สะดวก อำเภอปากบ่อ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี อำเภอบางคนที อำเภออัมพวา อำเภอเมือง

สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสมคราม อำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

และอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปทำการสำรวจที่ดินที่จะใช้ในการนี้

[รก.๒๕๐๙/๙๒/๖๖๖/๑๘ ตุลาคม ๒๕๐๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔