พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลก้านเหลือง ตำบลท่านางแมว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ตำบล

โนนพะยอม ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท

ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง

ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลก้านเหลือง ตำบล

ท่านางแนว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

--------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                  ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี

ตำบลโนนพะยอม ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด

ตำบลแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ และตำบล

ก้านเหลือง ตำบลท่านางแนว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบล

ห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง ตำบล

โนนทอง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลก้านเหลือง ตำบลท่านางแนว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย

อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม

ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่

ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ และตำบลก้านเหลือง ตำบลท่า

นางแนว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ภายในแนวเขตตามแผน

ที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลกุดเค้า

อำเภอมัญจาคีรี ตำบลโนนพะยอม ตำบลวังแสง ตำบลกุดเพียขอม ตำบลห้วยแก อำเภอชนบท

ตำบลโนนสะอาด ตำบลแวงใหญ่ ตำบลคอนฉิม ตำบลใหม่นาเพียง ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่

และตำบลก้านเหลือง ตำบลท่านางแนว ตำบลละหานนา ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัด

ขอนแก่นมีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอ

แก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนด

เขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๗๐/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A