พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ตำบลแจงงาม ตำบลบ้านหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ และตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบล

หนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง

ตำบลแจงงาม ตำบลบ้านหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ

อำเภอหนองหญ้าไซ  และตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น

ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ตำบลแจงงาม ตำบล

บ้านหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  และตำบลทะเลบก

ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง

อำเภอด่านช้าง ตำบลแจงงาม ตำบลบ้านหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอ

หนองหญ้าไซ  และตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังคัน ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง

ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ตำบลแจงงาม ตำบลบ้านหนองขาม ตำบล

ทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  และตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม อำเภอ

ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลวังคัน

ตำบลห้วยขมิ้น ตำบลหนองมะค่าโมง ตำบลนิคมกระเสียว ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง ตำบล

แจงงาม ตำบลบ้านหนองขาม ตำบลทัพหลวง ตำบลหนองหญ้าไซ  อำเภอหนองหญ้าไซ  และ

ตำบลทะเลบก ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดิน

ประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่า

ที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้

เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๕๘/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A