พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2553

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน

ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน

ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น

ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๓

                   

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

เป็นปีที่ ๖๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓

 

                 มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                  ๑. แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเวียงต้า ตำบลต้าผามอก ตำบลบ้านปิน ตำบลห้วยอ้อ ตำบลหัวทุ่ง ตำบลบ่อเหล็กลอง ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง และตำบลแม่ป้าก ตำบลวังชิ้น ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ บัญญัติว่าการกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักก็ได้ ซึ่งต่อมาได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๓ ใช้บังคับ เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลักทำให้เขตปฏิรูปที่ดินครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๘ ก/หน้า ๕๓/๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓