พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพระประโทน-ดอนยายหอม-บ้านแพ้ว-บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและอำเภอบ้านแผ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร พ.ศ. 2516

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด

สายพระประโทน - ดอนยายหอม - บ้านแผ้ว - บ้านบ่อในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมและอำเภอบ้านแผ้ว  อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร

พ.ศ. ๒๕๑๖

----------------

                                                 ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

                                                     เป็นปีที่ ๒๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สาย

พระประโทน - ดอนยายหอม - บ้านแพ้ว - บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอ

สามพราน จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ซึ่งได้กระทำการสำรวจที่ที่ต้องเวนคืนบางส่วนเสร็จแล้ว

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณา

จักร พุทธศักราช ๒๕๑๕ และข้อ ๗๘ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไป

นี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่

จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพระประโทน - ดอนยายหอม - บ้านแผ้ว - บ้านบ่อ พ.ศ. ๒๕๑๖"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  แนวทางหลวงที่จะสร้างทางหลวงจังหวัด สายพระประโทน - ดอน

ยายหอม - บ้านแผ้ว - บ้านบ่อ อยู่ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม อำเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม และอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร มีส่วนกว้างของแนว

ทางหลวงสามร้อยเมตร

                        มาตรา ๔  ให้อธิบดีกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

      สัญญา ธรรมศักดิ์

        นายกรัฐมนตรี

+--------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เพื่อประโยชน์ในการหลวง

จังหวัด สายพระประโทน - ดอนยายหอม - บ้านแผ้ว - บ้านบ่อ ในท้องที่อำเภอเมืองนครปฐม

อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และอำเภอบ้านแพ้ว อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งได้กระทำการสำรวจที่ที่ต้องเวนคืนบางส่วนเสร็จแล้วแต่ไม่พร้อมที่จะออกพระราช

บัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกากำหนดแนวทางหลวงที่จะสร้าง

ไว้ก่อนตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

[รก.๒๕๑๖/๑๘๐/๑๐๑พ/๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๖]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๖