พระราชกฤษฎีการวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริม และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2546

พระราชกฤษฎีกา

รวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริม

และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

พ.ศ. ๒๕๔๖

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๖

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรรวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริมตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตสภาตำบลริมใต้ และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริมขึ้นใหม่

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีการวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริม และกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้รวมสภาตำบลริมใต้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเทศบาลตำบลแม่ริม ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

การใดที่สภาตำบลริมใต้ได้กระทำไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยการนั้นก่อนวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ ให้ถือเป็นอันใช้ได้และผูกพันเทศบาลตำบลแม่ริม

มาตรา ๔  เขตของเทศบาลตำบลแม่ริม ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเขตดังต่อไปนี้

หลักเขตที่ ๑ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลแม่แรมกับตำบลริมเหนือและตำบลริมใต้ มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด EN ๙๒๘๙๒๕

ด้านเหนือ

               จากหลักเขตที่ ๑ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลริมใต้ไปทางทิศตะวันออก ระยะทางประมาณ ๑,๔๑๕ เมตร จนถึงหลักเขตที่ ๒ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลริมใต้ ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตกบริเวณพิกัด EN ๙๔๐๙๒๔

               จากหลักเขตที่ ๒ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลริมใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๔,๓๐๙ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๓ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมเหนือกับตำบลริมใต้ และตำบลเหมืองแก้ว มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด EN ๙๖๙๙๑๖

ด้านตะวันออก

                จากหลักเขตที่ ๓ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลเหมืองแก้วกับตำบลริมใต้ไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ ๒,๗๗๒ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๔ ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ฝั่งตะวันตก ตรงจุดที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นตั้งฉากห่างจากศูนย์กลางถนน รพช.หมายเลข ชม ๔๑๓๘ (บ้านต้นผึ้ง – บ้านป่าข่อยใต้) บริเวณพิกัด EN ๙๗๖๘๙๒

ด้านใต้

                จากหลักเขตที่ ๔ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๒,๗๓๕ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๕ ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก ตรงจุดที่ฝั่งเหนือของคลองส่งน้ำชลประทานคลองซอย ๑๐ ซ้าย ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ ฟากตะวันตก บริเวณพิกัด EN ๙๕๐๘๙๙

                จากหลักเขตที่ ๕ เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ ๑,๗๙๕ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๖ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่สา บรรจบกับฝั่งใต้ของลำเหมืองลวด ตรงจุดที่อยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนไปบ้านป่าม่วงตัดกับฝั่งใต้ของลำเหมืองลวด ไปทางทิศตะวันออกตามลำเหมืองลวด ระยะ ๑๓๐ เมตร บริเวณพิกัด EN ๙๓๓๙๐๗

               จากหลักเขตที่ ๖ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่สา ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ ๗๖๘ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๗ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่สา และตำบลแม่แรม มาบรรจบกัน บริเวณพิกัด EN ๙๒๕๙๐๗

ด้านตะวันตก

                จากหลักเขตที่ ๗ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่แรมไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑,๐๙๕ เมตร ถึงหลักเขตที่ ๘ ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดที่แนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่แรม ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๙๖ ฟากใต้ บริเวณพิกัด EN ๙๒๗๙๑๗

จากหลักเขตที่ ๘ เป็นเส้นเลียบตามแนวเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลริมใต้กับตำบลแม่แรมไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ ๑,๑๑๘ เมตร จนบรรจบหลักเขตที่ ๑

ดังปรากฏตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ในมาตรานี้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา รวมสภาตำบลริมใต้กับเทศบาลตำบลแม่ริมและกำหนดเขตเทศบาลตำบลแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๖

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากประชาชนในสภาตำบลริมใต้มีเจตนารมณ์ที่จะรวมกับเทศบาลตำบลแม่ริมที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน ทั้งนี้ ตามผลการสำรวจเจตนารมณ์ของประชาชนในสภาตำบลริมใต้ และโดยที่มาตรา ๔๑ ตรี แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้กระทำได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และให้กำหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๙ บัญญัติให้การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระทำได้โดยพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

จารุวรรณ/แก้ไข

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖

สุนันทา/นวพร/พัลลภ  จัดทำ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๖

นันทพล/ปรับปรุง

๙ มกราคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา.เล่ม ๑๒๐/ตอนที่ ๓๓ ก/หน้า ๑/๒๒ เมษายน ๒๕๔๖