พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖

พระราชกฤษฎีกา

เปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๓๖

------------

                                                       ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                          ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖

                                                  เป็นปีที่ ๔๘ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ในท้องที่ตำบล

บ้านกลางและตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขต

อุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนแปลงเขตอุสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ซึ่งกำหนดไว้ใน

มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งแก้ไข

เพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๒ โดยให้มี

เขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ชวน  หลีกภัย

        นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกานี้ คือ เนื่องจากการประกอบอุตสาหกรรม

ในเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือในท้องที่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

จังหวัดลำพูน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๑

และแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๓๒

ได้ชะลอตัวลง ประกอบกับเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้มีผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมขออนุญาตเข้าใช้ที่ดินเต็มพื้นที่แล้ว แต่ยังคงมีผู้ประกอบอุตสาหกรรมประสงค์จะ

ประกอบกิจการในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนืออยู่อีก สมควรกันพื้นที่บางส่วน

ของเขตอุตสาหกรรมส่งออกภาคเหนือ ออกเพื่อดำเนินการประกาศเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปให้

สอดคล้องกับสภาวะการณ์ปัจจุบัน และโดยที่มาตรา ๓๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดว่า การเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๓๖/๘๗/๑๒พ/๒ กรกฎาคม ๒๕๓๖]