พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในท้องที่บางแห่งในตำบลแกลง และตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2532