พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2494

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัส

และตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๔

------------

                                                        ไนพระปรมาภิไธย

                                    พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

                                             ธานีวัต กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร

                                                   ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔

                                                     เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ

อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่ากะลุปี

ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๔"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่ากะลุปี ในท้องที่ตำบลตันหยงมัสและตำบลบองอ อำเภอระแงะ

จังหวัดนราธิวาส ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๔/๖๗/๑๕๐๗/๖ พฤศจิกายน ๒๔๙๔]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๔