พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2490

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย

ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็น

ป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๐

-------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                    รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                           ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๐

                                                       เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ

อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทยและมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมี

พระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าห้วยไร่ ใน

ท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๐"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าห้วยไร่ ในท้องที่ตำบลเด่นไชย ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอสูงเม่น

จังหวัดแพร่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๐/๑๐/๒๗๘/๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔