พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็น ป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง

อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๙

----------

                                                              อานันทมหิดล

                                         ตราไว้ ณ วันที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙

                                                    เป็นปีที่ ๑๓ ในรัชชกาลปัจจุบัน

                        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ

ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอ

รัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า  "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าควน

หินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช

๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ป่าควนหินผุด ในท้องที่ตำบลท่าชมวง อำเภอรัตตภูมิ จังหวัดสงขลา

ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

     ปรีดี พนมยงค์

     นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๓๘/๗พ/๘ มิถุนายน ๒๔๘๙]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๒๔ กันยายน ๒๕๔๔