พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2489

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ

อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๘๙

------------

                                 ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                     รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                           พระยามานวราชเสวี

                                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๘๙

                                                        เป็นปีที่ ๑ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอ

เมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑

จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าเหรียงห้อง

ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๘๙"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าเหรียงห้อง ในท้องที่ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง

จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๙/๖๑/๔๗๒/๑๗ กันยายน ๒๔๘๙]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๔