พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2492

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา

อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พ.ศ. ๒๔๙๒

                       

 

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร

ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๙๒

เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. ๒๔๙๒”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ป่าคลองเยียน ในท้องที่ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

มณฑาทิพย์/พิมพ์

๑ กันยายน ๒๕๔๖

ศุภสรณ์/นวพร จัดทำ

๒ กันยายน ๒๕๔๖

A+B+C

[๑] รก.๒๔๙๒/๔๖/๖๐๘/๑๖ สิงหาคม ๒๔๙๒