พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าทับไคร ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าทับไคร ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                            อาทิตย์ทิพอาภา

                                                            ปรีดี  พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                     เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าทับไคร ในท้องทีตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน

จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าทับไคร

ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าทับไคร ในท้องที่ตำบลฝาละมี อำเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง

ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๑๖/๕๗๓/๒๓ มีนาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔