พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2486

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่ท้อ  ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖

----------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                          (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                           ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                        และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                         อาทิตย์ทิพอาภา

                                                            ปรีดี พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖

                                                  เป็นปีที่ ๑๐ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ท้อ

ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๖"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่ท้อ ในท้องที่ตำบลแม่ท้อและตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง

ตาก จังหวัดตากภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

  จอมพล ป. พิบูลสงคราม

      นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๖/๑๗/๒๔๘๖/๒๙ มีนาคม ๒๔๘๖]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔