พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าหนองกลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าหนองกลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง

อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

-------------

                                    ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                           (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                            ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                          และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                               อาทิตย์อาภา

                                                        พล อ. พิชเยนทรโยธิน

                                                            ปรีดี  พนมยงค์

                                        ตราไว้ ณ วันที่ ๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                    เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าหนองกลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอ

เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าหนอง

กลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าหนองกลางเนิน ในท้องที่ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ภายในแนวเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการให้เป็นไปตาม

พระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

         นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๓/๑๙๔/๑๓ มกราคม ๒๔๘๕]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๗ กันยายน ๒๕๔๔