พระราชกฤษฎีกา.กำหนดป่าไม้เคี่ยม ในท้องที่ตำบลละแม อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกริสดีกา

กำหนดป่าไม้เคี่ยม ไนท้องที่ตำบนละแม อำเพอหลังสวน

จังหวัดชุมพร  ไห้เปนป่าคุ้มครอง

พุทธสักราช ๒๔๘๕

--------------

                                     ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าหยู่หัวอานันทมหิดล

                                                คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

                                              (ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

                                               ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐

                                             และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธสักราช ๒๔๘๔)

                                                               อาทิตย์ทิพอาภา

                                                                ปรีดี  พนมยงค์

                                      ตราไว้ นะ วันที่ ๑๓ พรึสจิกายน พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                          เปนปีที่ ๙ ไนรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควนกำหนดป่าไม้เคี่ยม ไนท้องที่ตำบนละแม อำเพอหลังสวน

จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง

                        คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไปพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าหยู่หัว

อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธสักราช

๒๔๘๑ จึงไห้ตราพระราชกริสดีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกริสดีกานี้ไห้เรียกว่า "พระราชกริสดีกากำหนดป่าไม้เคี่ยม

ไนท้องที่ตำบนละแม อำเพอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ไห้ไช้พระราชกริสดีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาส

ไนราชกิจจานุเบกสาเปนต้นไป

                        มาตรา ๓  ไห้ป่าไม้เคี่ยม ไนท้องที่ตำบนละแม อำเพอหลังสวน จังหวัดชุมพร

พายไนแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกริสดีกานี้เปนป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ไห้รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการรักสาการตามพระราชกริสดีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัถมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๗๓/๒๒๖๒/๒๔ พรึสจิกายน ๒๔๘๕]

                                                                                                ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔