พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าบางปู ในท้องที่ตำบลบางปู อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกริสดีกา

กำหนดป่าบางปู ไนท้องที่ตำบลบางปู  อำเพอปรานบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไห้เปนป่าคุ้มครอง

พุทธสักราช ๒๔๘๕

------------

                                      ไนพระปรมาภิไธยสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คนะผู้สำเหร็ดราชการแทนพระองค์

                                                (ตามประกาสประธานสภาผู้แทนราสดร

                                                ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธสักราช ๒๔๘๐

                                                              อาทิตย์ทิพอาภา

                                                               ปรีดี พนมยงค์

                                       ตราไว้ นะ วันที่ ๑๕ กันยายน พุทธสักราช ๒๔๘๕

                                                      เปนปีที่ ๙ ไนรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควนกำหนดป่าบางปู ไนท้องที่ตำบนบางปู อำเพอปรานบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ไห้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คนะผู้สาเหร็ดราชการแทนพระองค์ ไนพระปรมาภิไธย สมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว

อาสัยอำนาดตามความไนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธสักราช ๒๔๘๑ จึงไห้ตราพระราชกริสดีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกริสดีกานี้ไห้เรียกว่า "พระราชกริสดีกากำหนดป่าบางปู

ไนท้องที่ตำบนบางปู อำเพอปรานบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไห้เปนป่าคุ้มครอง พุทธสักราช

๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ไห้ไช้พระราชกริสดีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันประกาส

ไนราชกิจจานุเบกษาเปนต้นไป

                        มาตรา ๓ ไห้ป่างบางปู ไนท้องที่ตำบนบางปู อำเพอปรานบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ พายไนแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกริสดีกานี้เปนป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ไห้รัถมนตรีว่าการกะซวงกเสตราธิการรักสาการตามพระราชกริสดีกา

นี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

       นายกรัฐมนตรี

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+

                        พระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พ.ส. ๒๔๘๑ ประกาสไนราชกิจจานุเบกสา

เล่ม ๕๖ หน้า ๒๑๑ วันที่ ๑๓ เมสายน ๒๔๕๑

[รก.๒๔๘๕/๖๓/๑๗๕๐/๒๙ กันยายน ๒๔๘๕]

                                                                                    ชไมพร/พิมพ์

                                                                                    ๒๖ กันยายน ๒๔๘๕