พระราชกฤษฎีกา กำหนดป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านตาก และตำบลแม่ตื่น กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช 2485

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอ

บ้านตาก และตำบลแม่ตื่น กิ่งอำเภอแม่ระมาส

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

พุทธศักราช ๒๔๘๕

------------

                                      ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล

                                                  คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                             (ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร

                                              ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐

                                            และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)

                                                                อาทิตย์ทิพอาภา

                                                               ปรีดี  พนมยงค์

                                       ตราไว้ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๕

                                                       เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เห็นสมควรกำหนดป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านตาก

และตำบลแม่ตื่น กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช

๒๔๘๑ จึงให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้ให้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแม่ตื่น

ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านตาก และตำบลแม่ตื่น กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด

จังหวัดตาก ให้เป็นป่าคุ้มครอง พุทธศักราช ๒๔๘๕"

                        มาตรา ๒  ให้ใช้พระราชกฤษฎีกานี้เมื่อพ้นกำหนดสามสิบวัน นับตั้งแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแม่ตื่น ในท้องที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านตาก และตำบลแม่ตื่น

กิ่งอำเภอแม่ระมาส อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

   จอมพล ป. พิบูลสงคราม

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๘๕/๕๗/๑๖๑๓/๒๕ สิงหาคม ๒๔๘๕]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔