พระราชกฤษฎีกา กำหนดให้ป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราดเป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ.2491

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ

อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. ๒๔๙๑

------------

                               ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                             คณะอภิรัฐมนตรี ในหน้าที่คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

                                                  รังสิต  กรมขุนชัยนาทนเรนทร

                                                                   อลงกฎ

                                                                  ธานีนิวัต

                                                                มานวราชเสวี

                                                                 อดุลเดชจรัส

                                            ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๑

                                                     เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอ

แหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง

                        พระมหากษัตริย์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘๖ ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) และมาตรา ๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองและสงวนป่า

พุทธศักราช ๒๔๘๑ จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าแหลมมะขาม

ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ให้เป็นป่าคุ้มครอง  พ.ศ. ๒๔๙๑"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ป่าแหลมมะขาม ในท้องที่ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ

จังหวัดตราด ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เป็นป่าคุ้มครอง

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตราธิการรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

        ควง อภัยวงศ์

        นายกรัฐมนตรี

[รก.๒๔๙๑/๗๗/๒๔พ/๓๑ ธันวาคม ๒๔๙๑]

                                                                                                            ชไมพร/พิมพ์

                                                                                                            ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๔