พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย และเทศบาลตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2545

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  และเทศบาลตำบลแม่หล่าย

อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

พ.ศ. ๒๕๔๕

--------------------------

                                                        ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                       ให้ไว้ ณ วันที่  ๕  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

                                                เป็นปีที่  ๕๗  ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  บังคับ

ในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  และเทศบาลตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัด

แพร่

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช

บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบาง

ประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙  ประกอบกับมาตรา ๓๑

มาตรา ๓๕  มาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙  และมาตรา ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  บังคับในเขตเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  และเทศบาล

ตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  พ.ศ. ๒๕๔๕"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  บังคับในเขตเทศ

บาลตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  และเทศบาลตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช

กฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 พันตำรวจโท ทักษิณ  ชินวัตร

           นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  เนื่องจากในเขตเทศบาล

ตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  และเทศบาลตำบลแม่หล่าย  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  มีการ

ขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมืองสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒  บังคับในท้องที่ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง

ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง

การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๕/๗๘ก/๑/๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๕]

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                                ๒๕  ก.ย.  ๒๕๔๕

                                                                                                            A+B(C)