พระราชกฤษฎีกา ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. 2534

พระราชกฤษฎีกา

ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง

พ.ศ. ๒๕๓๔

                   

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๔

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๓๔ และมาตรา ๒ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๔”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาล ดังต่อไปนี้

                 (๑) สุขาภิบาลหวายเหนียว อำเภอท่ามะกา สุขาภิบาลสำรอง สุขาภิบาลหนองขาว สุขาภิบาลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง สุขาภิบาลน้ำตกไทรโยคน้อย สุขาภิบาลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค สุขาภิบาลบ่อพลอย สุขาภิบาลหนองปรือ สุขาภิบาลหนองรี อำเภอบ่อพลอย สุขาภิบาลพนมทวน สุขาภิบาลรางหวาย อำเภอพนมทวน สุขาภิบาลเลาขวัญ สุขาภิบาลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ สุขาภิบาลเอราวัณ อำเภอศรีสวัสดิ์ สุขาภิบาลวังกะ อำเภอสังขละบุรี และสุขาภิบาลด่านมะขามเตี้ย สุขาภิบาลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

                    (๒) สุขาภิบาลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย สุขาภิบาลกุดหว้า สุขาภิบาลห้วยผึ้ง กิ่งอำเภอห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ สุขาภิบาลกุดสิม สุขาภิบาลนาคู อำเภอเขาวง สุขาภิบาลคำม่วง อำเภอคำม่วง สุขาภิบาลท่าคันโท อำเภอท่าคันโท สุขาภิบาลร่องคำ อำเภอนามน สุขาภิบาลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ สุขาภิบาลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี และสุขาภิบาลคำใหญ่ สุขาภิบาลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

(๓) สุขาภิบาลคลองขลุง อำเภอคลองขลุง และสุขาภิบาลคลองแม่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

                  (๔) สุขาภิบาลเขาสวนกวาง อำเภอเขาสวนกวาง สุขาภิบาลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง สุขาภิบาลเปือยน้อย กิ่งอำเภอเปือยน้อย อำเภอบ้านไผ่ สุขาภิบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง สุขาภิบาลบ้านเรือ อำเภอภูเวียง สุขาภิบาลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย สุขาภิบาลสีชมพู อำเภอสีชมพู สุขาภิบาลดอนโมง สุขาภิบาลหนองแก สุขาภิบาลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ สุขาภิบาลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง และสุขาภิบาลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

(๕) สุขาภิบาลนายายอาม สุขาภิบาลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ และสุขาภิบาลปากน้ำแหลมสิงห์ สุขาภิบาลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

(๖) สุขาภิบาลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ สุขาภิบาลโพนางดำ สุขาภิบาลสรรพยา อำเภอสรรพยา และสุขาภิบาลสามง่าม ท่าโบสถ์ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

                 (๗) สุขาภิบาลเกษตรสมบูรณ์ สุขาภิบาลบ้านเป้า อำเภอเกษตรสมบูรณ์ สุขาภิบาลแก้งคร้อ สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ สุขาภิบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ สุขาภิบาลคอนสาร อำเภอคอนสาร สุขาภิบาลจัตุรัส อำเภอจัตุรัส สุขาภิบาลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต สุขาภิบาลบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า สุขาภิบาลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น สุขาภิบาลบ้านเพชร สุขาภิบาลบำเหน็จณรงค์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ สุขาภิบาลผักปัง อำเภอภูเขียว สุขาภิบาลหนองบัวระเหว อำเภอหนองบัวระเหว และสุขาภิบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

(๘) สุขาภิบาลเนินสันติ อำเภอท่าแซะ และสุขาภิบาลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

                  (๙) สุขาภิบาลบ้านปล้อง สุขาภิบาลบ้านต้า อำเภอเทิง สุขาภิบาลป่าแดด อำเภอป่าแดด สุขาภิบาลจันจว้า สุขาภิบาลสันทราย อำเภอแม่จัน สุขาภิบาลแม่สรวย สุขาภิบาลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย และสุขาภิบาลแม่ลาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

                (๑๐) สุขาภิบาลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า สุขาภิบาลเมืองแกนพัฒนา สุขาภิบาลสันมหาพน อำเภอแม่แตง สุขาภิบาลแม่อาย อำเภอแม่อาย สุขาภิบาลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง สุขาภิบาลแม่โจ้ อำเภอสันทราย สุขาภิบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย และสุขาภิบาลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

(๑๑) สุขาภิบาลนาวง สุขาภิบาลลำภูรา อำเภอห้วยยอด และสุขาภิบาลคลองเต็ง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

(๑๒) สุขาภิบาลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง สุขาภิบาลพบพระ อำเภอพบพระ และสุขาภิบาลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(๑๓) สุขาภิบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ และสุขาภิบาลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

                 (๑๔) สุขาภิบาลนาแก อำเภอนาแก สุขาภิบาลนาหว้า อำเภอนาหว้า สุขาภิบาลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง สุขาภิบาลปลาปาก อำเภอปลาปาก สุขาภิบาลเรณูนคร อำเภอเรณูนคร และสุขาภิบาลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

               (๑๕) สุขาภิบาลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ สุขาภิบาลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง สุขาภิบาลจระเข้หิน อำเภอครบุรี สุขาภิบาลจักราช อำเภอจักราช สุขาภิบาลชุมพวง สุขาภิบาลหนองบัววง อำเภอชุมพวง สุขาภิบาลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย สุขาภิบาลปะคำ อำเภอโนนไทย สุขาภิบาลตลาดแค สุขาภิบาลมะค่า อำเภอโนนสูง สุขาภิบาลสีดา สุขาภิบาลหนองบัวลาย อำเภอบัวใหญ่ สุขาภิบาลโนนแดง สุขาภิบาลประทาย อำเภอประทาย สุขาภิบาลคลองไผ่ สุขาภิบาลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว สุขาภิบาลโนนสมบูรณ์ สุขาภิบาลเสิงสาง อำเภอเสิงสาง สุขาภิบาลหินดาด สุขาภิบาลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง และสุขาภิบาลโคกกรวด สุขาภิบาลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

             (๑๖) สุขาภิบาลฉวาง สุขาภิบาลไม้เรียง อำเภอฉวาง สุขาภิบาลทอนหงส์ สุขาภิบาลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี สุขาภิบาลเขาชุมทอง สุขาภิบาลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ สุขาภิบาลลานสกา อำเภอลานสกา สุขาภิบาลหัวไทร อำเภอหัวไทร และสุขาภิบาลท่าแพ สุขาภิบาลบางจาก สุขาภิบาลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

             (๑๗) สุขาภิบาลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว สุขาภิบาลบางประมุง อำเภอโกรกพระ สุขาภิบาลท่าตะโก อำเภอท่าตะโก สุขาภิบาลบรรพตพิสัย อำเภอบรรพตพิสัย สุขาภิบาลลาดยาว อำเภอลาดยาว และสุขาภิบาลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

            (๑๘) สุขาภิบาลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ สุขาภิบาลยี่งอ อำเภอยี่งอ สุขาภิบาลแว้ง อำเภอแว้ง สุขาภิบาลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร และสุขาภิบาลปะลูรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

               (๑๙) สุขาภิบาลสบกอน อำเภอเชียงกลาง สุขาภิบาลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา สุขาภิบาลและ อำเภอทุ่งช้าง สุขาภิบาลนาน้อย อำเภอนาน้อย สุขาภิบาลบ้านปรางค์ อำเภอปัว และสุขาภิบาลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

              (๒๐) สุขาภิบาลกระสัง อำเภอกระสัง สุขาภิบาลคูเมือง สุขาภิบาลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง สุขาภิบาลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ สุขาภิบาลพนมรุ้ง อำเภอนางรอง สุขาภิบาลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด สุขาภิบาลปะคำ อำเภอปะคำ สุขาภิบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย สุขาภิบาลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง สุขาภิบาลโนนดินแดง สุขาภิบาลละหานทราย อำเภอละหานทราย สุขาภิบาลทะเมนชัย สุขาภิบาลลำปลายมาศ อำเภอลำปลายมาศ สุขาภิบาลแคนดง สุขาภิบาลสตึก อำเภอสตึก สุขาภิบาลหนองกี่ อำเภอหนองกี่ สุขาภิบาลหนองหงส์ อำเภอหนองหงส์ และสุขาภิบาลห้วยราช อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

(๒๑) สุขาภิบาลบ้านกรูด สุขาภิบาลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน และสุขาภิบาลบางสะพานน้อย อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

                  (๒๒) สุขาภิบาลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี สุขาภิบาลโคกปีบ อำเภอโคกปีบ สุขาภิบาลตาพระยา อำเภอตาพระยา สุขาภิบาลนาดี อำเภอนาดี สุขาภิบาลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง และสุขาภิบาลโคกมะกอก สุขาภิบาลบ้านนาปรือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

                  (๒๓) สุขาภิบาลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ สุขาภิบาลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ สุขาภิบาลมายอ อำเภอมายอ สุขาภิบาลยะรัง อำเภอยะรัง สุขาภิบาลตันหยง สุขาภิบาลยะหริ่ง อำเภอยะหริ่ง และสุขาภิบาลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

                 (๒๔) สุขาภิบาลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ สุขาภิบาลนครหลวง อำเภอนครหลวง สุขาภิบาลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย สุขาภิบาลบางไทร อำเภอบางไทร สุขาภิบาลบางบาล อำเภอบางบาล สุขาภิบาลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน สุขาภิบาลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน สุขาภิบาลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก สุขาภิบาลผักไห่ สุขาภิบาลลาดชะโด อำเภอผักไห่ สุขาภิบาลโคกม่วง อำเภอภาชี สุขาภิบาลมหาราช อำเภอมหาราช สุขาภิบาลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง สุขาภิบาลเจ้าเจ็ด สุขาภิบาลหัวเวียง อำเภอเสนา สุขาภิบาลอุทัย อำเภออุทัย และสุขาภิบาลอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(๒๕) สุขาภิบาลท่านา อำเภอกะปง สุขาภิบาลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว สุขาภิบาลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง และสุขาภิบาลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

(๒๖) สุขาภิบาลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

                 (๒๗) สุขาภิบาลเขาทราย สุขาภิบาลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ สุขาภิบาลบางไผ่ สุขาภิบาลวังตะกู สุขาภิบาลสำนักขุนเณร อำเภอบางมูลนาก สุขาภิบาลท่าเสา สุขาภิบาลโพทะเล อำเภอโพทะเล สุขาภิบาลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน สุขาภิบาลกำแพงดิน สุขาภิบาลสามง่าม อำเภอสามง่าม และสุขาภิบาลท่าฬ่อ สุขาภิบาลวังกรด สุขาภิบาลสากเหล็ก สุขาภิบาลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

                 (๒๘) สุขาภิบาลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย สุขาภิบาลนายาง อำเภอชะอำ สุขาภิบาลหนองจอก อำเภอท่ายาง สุขาภิบาลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด และสุขาภิบาลหัวสะพาน สุขาภิบาลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

                 (๒๙) สุขาภิบาลชนแดน สุขาภิบาลดงขุย สุขาภิบาลท่าข้าม สุขาภิบาลวังโป่ง อำเภอชนแดน สุขาภิบาลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน สุขาภิบาลพุเตย สุขาภิบาลวิเชียรบุรี อำเภอวิเชียรบุรี สุขาภิบาลสว่างวัฒนา อำเภอศรีเทพ สุขาภิบาลนาเฉลียง สุขาภิบาลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ สุขาภิบาลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า และสุขาภิบาลท่าพล สุขาภิบาลวังชมพู อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

(๓๐) สุขาภิบาลหนองม่วงไข่ อำเภอร้องกวาง สุขาภิบาลบ้านปิน อำเภอลอง และสุขาภิบาลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

                 (๓๑) สุขาภิบาลโคกพระ อำเภอกันทรวิชัย สุขาภิบาลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย สุขาภิบาลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน สุขาภิบาลนาเชือก อำเภอนาเชือก สุขาภิบาลนาดูน อำเภอนาดูน และสุขาภิบาลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

(๓๒) สุขาภิบาลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

(๓๓) สุขาภิบาลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

                 (๓๔) สุขาภิบาลกุดชุมพัฒนา อำเภอกุดชุม สุขาภิบาลค้อวัง อำเภอค้อวัง สุขาภิบาลคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว สุขาภิบาลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว สุขาภิบาลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย สุขาภิบาลเลิงนกทา สุขาภิบาลสามแยก อำเภอเลิงนกทา และสุขาภิบาลทรายมูล อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

(๓๕) สุขาภิบาลคอกช้าง อำเภอธารโต สุขาภิบาลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา สุขาภิบาลยะหา อำเภอยะหา และสุขาภิบาลกายูบอเกาะ สุขาภิบาลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

                 (๓๖) สุขาภิบาลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี สุขาภิบาลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ สุขาภิบาลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย สุขาภิบาลแวง อำเภอโพนทอง สุขาภิบาลหนองพอก อำเภอหนองพอก และสุขาภิบาลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

(๓๗) สุขาภิบาลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ สุขาภิบาลละอุ่น อำเภอละอุ่น และสุขาภิบาลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

(๓๘) สุขาภิบาลชุมแสง กิ่งอำเภอวังจันทร์ อำเภอแกลง สุขาภิบาลมาบข่า อำเภอบ้านค่าย และสุขาภิบาลจอมพลเจ้าพระยา สุขาภิบาลบ้านปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

                  (๓๙) สุขาภิบาลจอมบึง อำเภอจอมบึง สุขาภิบาลบางแพ สุขาภิบาลโพหัก อำเภอบางแพ สุขาภิบาลกระจับ สุขาภิบาลท่าผา สุขาภิบาลห้วยกระบอก อำเภอบ้านโป่ง สุขาภิบาลปากท่อ อำเภอปากท่อ สุขาภิบาลเจ็ดเสมียน สุขาภิบาลบ้านเลือก สุขาภิบาลหนองโพ อำเภอโพธาราม สุขาภิบาลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง สุขาภิบาลบ้านชัฎป่าหวาย สุขาภิบาลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง และสุขาภิบาลหลักเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

                 (๔๐) สุขาภิบาลหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง สุขาภิบาลบ้านท่าหลวง กิ่งอำเภอท่าหลวง อำเภอชัยบาดาล สุขาภิบาลชัยบาดาล อำเภอชัยบาดาล สุขาภิบาลท่าโขลง สุขาภิบาลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง สุขาภิบาลแก่งเสือเต้น สุขาภิบาลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม สุขาภิบาลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ และสุขาภิบาลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

                 (๔๑) สุขาภิบาลดอนไชย อำเภองาว สุขาภิบาลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม สุขาภิบาลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ สุขาภิบาลแม่ปุ สุขาภิบาลแม่พริก อำเภอแม่พริก สุขาภิบาลบ้านใหม่ สุขาภิบาลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ สุขาภิบาลสบปราบ อำเภอสบปราบ สุขาภิบาลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม และสุขาภิบาลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

(๔๒) สุขาภิบาลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

(๔๓) สุขาภิบาลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน สุขาภิบาลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ สุขาภิบาลปากชม อำเภอปากชม สุขาภิบาลภูกระดึง สุขาภิบาลหนองหิน อำเภอภูกระดึง และสุขาภิบาลภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

(๔๔) สุขาภิบาลปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ สุขาภิบาลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย และสุขาภิบาลพยุห์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

                 (๔๕) สุขาภิบาลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ สุขาภิบาลบ้านม่วง อำเภอบ้านม่วง สุขาภิบาลพรรณานิคม อำเภอพรรณานิคม สุขาภิบาลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส สุขาภิบาลดอนเขือง อำเภอสว่างแดนดิน สุขาภิบาลอากาศอำนวย อำเภออากาศอำนวย และสุขาภิบาลดงมะไฟ สุขาภิบาลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

(๔๖) สุขาภิบาลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

(๔๗) สุขาภิบาลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

(๔๘) สุขาภิบาลกระดังงา และสุขาภิบาลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

                 (๔๙) สุขาภิบาลดอนพุด กิ่งอำเภอดอนพุด อำเภอบ้านหมอ สุขาภิบาลท่าลาน อำเภอบ้านหมอ สุขาภิบาลบ้านลำ สุขาภิบาลหนองหมู อำเภอวิหารแดง สุขาภิบาลบ้านยาง สุขาภิบาลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ สุขาภิบาลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค สุขาภิบาลหนองโดน อำเภอหนองโดน และสุขาภิบาลป๊อกแป๊ก อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

                 (๕๐) สุขาภิบาลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน สุขาภิบาลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง สุขาภิบาลสิงห์ อำเภอบางระจัน สุขาภิบาลบางน้ำเชี่ยว สุขาภิบาลปากบาง อำเภอพรหมบุรี และสุขาภิบาลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

                 (๕๑) สุขาภิบาลทุ่งหลวง สุขาภิบาลบ้านโตนด อำเภอคีรีมาศ สุขาภิบาลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม สุขาภิบาลศรีนคร อำเภอศรีนคร และสุขาภิบาลบ้านสวน สุขาภิบาลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

                (๕๒) สุขาภิบาลกาญจนดิษฐ์ สุขาภิบาลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ สุขาภิบาลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม สุขาภิบาลเคียนซา อำเภอเคียนซา สุขาภิบาลตลาดไชยา สุขาภิบาลพุมเรียง อำเภอไชยา สุขาภิบาลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง สุขาภิบาลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ สุขาภิบาลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน สุขาภิบาลบ้านนา อำเภอบ้านนาสาร สุขาภิบาลพนม อำเภอพนม สุขาภิบาลบางสวรรค์ สุขาภิบาลย่านดินแดง อำเภอพระแสง และสุขาภิบาลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                (๕๓) สุขาภิบาลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี สุขาภิบาลบัวเชด อำเภอบัวเชด สุขาภิบาลนิคมปราสาท อำเภอปราสาท สุขาภิบาลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี สุขาภิบาลสนม อำเภอสนม และสุขาภิบาลลำดวนสุรพินท์ กิ่งอำเภอลำดวน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

(๕๔) สุขาภิบาลเกษไชโย สุขาภิบาลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย สุขาภิบาลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ สุขาภิบาลสามโก้ อำเภอสามโก้ และสุขาภิบาลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

                  (๕๕) สุขาภิบาลกุดจับ อำเภอกุดจับ สุขาภิบาลห้วยเกิ้ง อำเภอกุมภวาปี สุขาภิบาลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง สุขาภิบาลกุดดู่ สุขาภิบาลโนนสัง อำเภอโนนสัง สุขาภิบาลนางัว สุขาภิบาลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม สุขาภิบาลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ สุขาภิบาลหนองกุงทับม้า อำเภอวังสามหมอ สุขาภิบาลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ สุขาภิบาลจอมทอง อำเภอศรีบุญเรือง สุขาภิบาลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา สุขาภิบาลนาคำไฮ สุขาภิบาลนามะเฟือง อำเภอหนองบัวลำภู และสุขาภิบาลหนองอ้อ-โนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

                  (๕๖) สุขาภิบาลทองแสนขัน กิ่งอำเภอทองแสนขัน อำเภอตรอน สุขาภิบาลตรอน สุขาภิบาลบ้านแก่ง อำเภอตรอน สุขาภิบาลท่าปลา สุขาภิบาลร่วมจิต อำเภอท่าปลา สุขาภิบาลน้ำปาด อำเภอน้ำปาด สุขาภิบาลท่าสัก สุขาภิบาลในเมือง อำเภอพิชัย สุขาภิบาลฟากท่า อำเภอฟากท่า สุขาภิบาลทุ่งยั้ง สุขาภิบาลหัวดง อำเภอลับแล และสุขาภิบาลบ้านด่านนาขาม สุขาภิบาลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

                 (๕๗) สุขาภิบาลตลุกดู่ สุขาภิบาลทัพทัน อำเภอทัพทัน สุขาภิบาลบ้านไร่ สุขาภิบาลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ สุขาภิบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ สุขาภิบาลหนองขาหย่าง อำเภอหนองขาหย่าง และสุขาภิบาลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

                (๕๘) สุขาภิบาลนาเยีย สุขาภิบาลนาส่วง อำเภอเดชอุดม สุขาภิบาลห้วยขยุง อำเภอวารินชำราบ สุขาภิบาลนาเอือด อำเภอศรีเมืองใหม่ และสุขาภิบาลน้ำปลีก สุขาภิบาลอำนาจ อำเภออำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อานันท์  ปันยารชุน

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในเขตสุขาภิบาลบางแห่ง กำลังมีการขยายตัวทั้งในด้านการก่อสร้างอาคารและการผังเมือง สมควรให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บังคับในเขตสุขาภิบาลดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

สรัลพร/พิมพ์

๑๑ มกราคม ๒๕๕๑

ฐิติพงษ์/ตรวจ

๒๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๓๓/หน้า ๖๓๑/๑ สิงหาคม ๒๕๓๔