ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. 2558

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๗

ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน

พ.ศ. ๒๕๕๘

                  

                      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบวิธีปฏิบัติ และกำหนดค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปาเอกชน เพื่อประกอบการขออนุญาตสัมปทาน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๒) มาตรา ๑๓ (๕) มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ (๒) และมาตรา ๔๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วยการรับรองระบบประปาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบการประปานครหลวงฉบับที่ ๕๗ ว่าด้วยการขอรับความเห็นชอบดำเนินการสร้างหรือขยายระบบการประปาเอกชน (พ.ศ. ๒๕๔๔)

(๒) ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

บรรดาระเบียบ คำสั่ง หรือประกาศใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบน้ำดิบ ระบบผลิตน้ำประปา ระบบจัดส่งและจ่ายน้ำประปา

                         ข้อ ๕  ผู้ใดประสงค์จะทำการสร้างหรือขยายระบบประปาเอกชน เพื่อจะทำการผลิต จัดส่ง และจำหน่ายน้ำประปาให้แก่ผู้อยู่ในบ้านที่มีทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีค่าตอบแทนเป็นเงินหรือผลประโยชน์อย่างอื่น ในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการจะต้องยื่นขอความเห็นชอบ โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๖  ผู้ประสงค์จะให้การประปานครหลวงดำเนินการตรวจสอบ และออกหนังสือรับรองระบบประปาเอกชน ให้ติดต่อยื่นคำขอที่สำนักงานประปาสาขาในพื้นที่ที่จะดำเนินการ

ข้อ ๗  ผู้ยื่นคำขอจะต้องกรอกข้อความในแบบคำขอ ตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๘  ผู้ยื่นคำขอจะต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณาและลงนามรับรองเอกสารทุกฉบับจำนวน ๒ ชุด ดังต่อไปนี้

๘.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในปัจจุบัน หากเป็นนิติบุคคลจะต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองของนายทะเบียนนิติบุคคล

๘.๒ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

                           ๘.๓ ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำของกรมทรัพยากรธรณีหรือกรมควบคุมมลพิษ โดยต้องผ่านการตรวจวิเคราะห์โดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ และรายการคำนวณปริมาณน้ำดิบของวิศวกรเพื่อยืนยันความพอเพียงของแหล่งน้ำดิบ (กรณีใช้น้ำผิวดิน)

๘.๔ แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ตั้งและตำแหน่งชุมชน แบบแปลนแสดงพื้นที่โครงการ และแผนที่แสดงแหล่งน้ำดิบของโครงการ

๘.๕ แบบแปลนแสดงรายละเอียดการวางท่อประปา แบบแปลนระบบประปาท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น หัวดับเพลิงและประตูน้ำ มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๑,๐๐๐

                          ให้ผู้ยื่นคำขอส่งแบบแปลนขนาดท่อประธานและท่อจ่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ เช่น ประตูน้ำลิ้นปีกผีเสื้อ (Butterfly Valves) ประตูระบายอากาศ (Air Release Valves) และประตูระบายตะกอน (Blow Off Valves) เป็นต้น พร้อมจัดทำแผนที่ในระบบ ระบุตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System หรือ GPS) และจัดส่งเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่การประปานครหลวงเพื่อเก็บรักษา

                          ๘.๖ รายการคำนวณความต้องการใช้น้ำ ระบบท่อจ่ายน้ำ รายการคำนวณระบบประปา และรายการคำนวณอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้คำนวณ ออกแบบ และลงนามรับรองสำเนาเอกสารและรายการคำนวณทุกหน้า

๘.๗ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้างระบบประปาทั้งหมด

๘.๘ หนังสือมอบอำนาจตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่ได้ดำเนินการเอง

                          ข้อ ๙  ให้สำนักงานประปาสาขาตรวจสอบคำขอและรายละเอียดของเอกสารประกอบการพิจารณา หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ส่งฝ่ายสำรวจและออกแบบเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบประปา ตามเอกสารที่ระบุในข้อ ๘ โดยให้ตรวจสอบเฉพาะหลักเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) และข้อกำหนดมาตรฐาน (General Specifications) เท่านั้น

                           ในส่วนของรายละเอียดและการคำนวณให้เป็นหน้าที่ของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณของผู้ยื่นคำขอเป็นผู้รับผิดชอบ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน ให้ฝ่ายสำรวจและออกแบบแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ผู้ตรวจสอบลงนามพร้อมประทับตรา การประปานครหลวง เพื่อรับรองตามแบบของการประปานครหลวงในแบบประปาที่ตรวจสอบแล้ว โดยคุณภาพน้ำประปาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๑๐  ผู้ยื่นคำขอจะต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบระบบประปา ดังนี้

๑๐.๑ ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบระบบประปา คิดค่าใช้จ่ายร้อยละ ๑ จากมูลค่างานของระบบประปาทั้งหมด (ยกเว้นค่าที่ดิน)

๑๐.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามระเบียบนี้ (หากมี)

๑๐.๓ ชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย

                           ข้อ ๑๑  ให้ผู้ตรวจสอบจัดทำประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามข้อ ๑๐ แล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลของการประปานครหลวง และให้มีหนังสือแจ้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้ผู้ยื่นคำขอทราบตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด โดยให้ผู้ยื่นคำขอชำระค่าตรวจสอบแบบโดยชำระเงิน ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง หรือสำนักงานประปาสาขา

                           ข้อ ๑๒  หลังจากผู้ยื่นคำขอชำระเงินค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายแล้ว ฝ่ายสำรวจและออกแบบจะมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบระบบประปาตามแบบที่การประปานครหลวงกำหนด หากระบบประปาเป็นไปตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ผู้ยื่นคำขอสามารถขอรับหนังสือรับรองระบบประปาและแบบแปลน ระบบประปาที่ตรวจประทับตรารับรองแล้วได้ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง

ให้รองผู้ว่าการ (วิศวกรรมและก่อสร้าง) เป็นผู้ลงนามหนังสือรับรองระบบประปา

                           ข้อ ๑๓  หลังจากที่การประปานครหลวงให้การรับรองระบบประปาแล้ว ผู้ยื่นคำขอจะต้องเริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา ๑ ปี หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง จะต้องยื่นคำขอต่ออายุหนังสือรับรองระบบประปาต่อไปอีก ๑ ปี โดยแนบหนังสือรับรองระบบประปาเดิมมาด้วย หากพ้นกำหนดดังกล่าวและยังคงไม่ได้ดำเนินการก่อสร้าง ให้ถือว่าการรับรองระบบประปานั้นสิ้นสุดลง

ข้อ ๑๔  วิธีปฏิบัติในการยื่นคำขอรับหนังสือรับรองระบบประปาเอกชนนอกจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้ว่าการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป

                          ข้อ ๑๕  การปฏิบัติที่ได้ดำเนินการไปแล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หากได้ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบเดิมว่าด้วยการนั้น หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือว่าสมบูรณ์ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ธนศักดิ์  วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘

นุสรา/ผู้ตรวจ

๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษ ๑๕๐ ง/หน้า ๑/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘