ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 52 ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. 2557

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๒

ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ

พ.ศ. ๒๕๕๗

                  

                  โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดนํ้า พ.ศ. ๒๕๕๗”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๙

บรรดาระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือหลักเกณฑ์อื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  ให้สำนักงานประปาสาขาทำการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำในกรณี ดังต่อไปนี้

๕.๑ มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย

๕.๒ มาตรวัดน้ำสูญหาย

๕.๓ มาตรวัดน้ำไม่เดิน หรือเดินไม่เป็นปกติ

๕.๔ มาตรวัดน้ำครบวาระการใช้งาน

๕.๕ ปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ

๕.๖ ผู้ใช้น้ำขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ

๕.๗ กรณีอื่นใดที่พิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๖  เมื่อพบหรือได้รับแจ้งตามกรณีในข้อ ๕ สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยคิดค่าใช้จ่าย ดังนี้

                  ๖.๑ กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายนอกบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เว้นแต่มาตรวัดน้ำชำรุดเสียหาย หรือสูญหายโดยการกระทำของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดใช้ค่าน้ำสูญเสียกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

                  ๖.๒ กรณีมาตรวัดน้ำติดตั้งภายในบริเวณสถานที่ที่ขอใช้น้ำหรือมาตรวัดน้ำสำหรับการติดตั้งประปาชั่วคราว หรือมาตรวัดน้ำที่ไม่สามารถติดตั้งไว้ใกล้ทางเข้าออก ด้านหน้าอาคารโดยติดตั้งชิดฝาผนังอาคารหรือแนวรั้วกำแพงด้านหน้าได้ ชำรุดเสียหายหรือสูญหาย ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ และชดใช้ค่าน้ำสูญเสียกับค่าเสียหายที่พึงประเมินได้ทั้งหมดตามความเป็นจริง

๖.๓ กรณีมาตรวัดน้ำชำรุดเสียหายหรือสูญหายจากเหตุภัยธรรมชาติที่มิอาจคาดหมายหรือป้องกันได้ สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๔ กรณีมาตรวัดน้ำไม่เดิน เดินไม่เป็นปกติ หรือครบวาระการใช้งาน สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                  ๖.๕ กรณีตรวจสอบในภายหลังพบว่าผู้ใช้น้ำมีปริมาณการใช้น้ำไม่เหมาะสมกับขนาดมาตรวัดน้ำ หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากความประสงค์ของการประปานครหลวงไม่ว่าด้วยเหตุใด สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

                  ๖.๖ กรณีการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำ ผู้ใช้น้ำจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนมาตรวัดน้ำตามจำนวนที่การประปานครหลวงคำนวณและแจ้งให้ผู้ใช้น้ำทราบ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายที่คำนวณได้มีราคามากกว่าค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาตามขนาดมาตรวัดน้ำที่ขอติดตั้ง การประปานครหลวงจะเรียกค่าใช้จ่ายจากผู้ใช้น้ำตามอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา

                  ๖.๗ กรณีการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำเกิดจากการร้องขอของผู้ใช้น้ำเนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยความประสงค์ของการประปานครหลวงตามข้อ ๖.๕ เป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำไม่เกินขนาดมาตรวัดน้ำที่ติดตั้งไว้เดิมก่อนเปลี่ยนแปลงขนาดมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๖.๘ การเปลี่ยนมาตรวัดน้ำด้วยกรณีอื่นใดที่หัวหน้าส่วนบริการมาตรพิจารณาเห็นสมควรเปลี่ยน สำนักงานประปาสาขาจะเปลี่ยนมาตรวัดน้ำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ข้อ ๗  ในกรณีที่มาตรวัดน้ำชำรุดหรือไม่บันทึกปริมาณน้ำ หรือมีเหตุอื่นอันไม่สามารถคำนวณปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญเสียไปตามความเป็นจริงได้ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ที่จะประเมินปริมาณน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียไป โดยใช้อัตราเฉลี่ยต่อวันของการใช้น้ำเป็นเวลา ๓ เดือน ก่อนหน้าเดือนที่พบการชำรุดหรือมีเหตุอื่นดังกล่าว มาคำนวณเป็นปริมาณน้ำประปาที่ใช้หรือสูญเสียไปในเดือนนั้น หรือตามสภาพการใช้น้ำจริงในกรณีที่มีเหตุขัดข้อง

ข้อ ๘  ให้สำนักงานประปาสาขาจัดทำรายละเอียดมาตรวัดน้ำที่สูญหาย เพื่อดำเนินการขออนุมัติจำหน่ายออกจากบัญชีทรัพย์สิน

                 ข้อ ๙  เมื่อได้รับการขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำจากผู้ใช้น้ำ หน่วยงาน พนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการประปานครหลวง บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้สำนักงานประปาสาขาทำการถอดมาตรวัดน้ำและส่งให้ฝ่ายมาตรวัดนํ้าเป็นผู้ทำการทดสอบหรือวินิจฉัยมาตรวัดน้ำ และรับรองผลการทดสอบผลการวินิจฉัยมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๑๐  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรวัดน้ำ

๑๐.๑ กรณีผู้ใช้น้ำขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำ

๑๐.๑.๑ หากผลทดสอบมาตรวัดน้ำเที่ยงตรง ผู้ใช้น้ำต้องชำระค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

๑๐.๑.๒ หากผลทดสอบมาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน การประปานครหลวงจะยกเว้นค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบ

๑๐.๒ กรณีหน่วยงานหรือพนักงานที่ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของการประปานครหลวงขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำ ไม่ต้องคิดใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบ

                  ๑๐.๓ กรณีบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกขอให้ทดสอบมาตรวัดน้ำที่ไม่ได้ใช้ในกิจการของการประปานครหลวง ให้คิดค่าใช้จ่ายและค่าบริการทดสอบตามอัตราที่การประปานครหลวงกำหนด

                  ข้อ ๑๑  เมื่อระเบียบนี้มีผลใช้บังคับแล้ว บรรดาประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๒ ว่าด้วยการเปลี่ยนและการทดสอบมาตรวัดน้ำ พ.ศ. ๒๕๔๙ ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ธนศักดิ์  วัฒนฐานะ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

วิศนี/ผู้ตรวจ

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๒๘ ง/หน้า ๖/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗