ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 12 ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. 2552) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๑๒

ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว

(พ.ศ. ๒๕๕๒)

(แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)[๑]

                       

               โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไข ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๔๗) เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วย การให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๕๒) (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑)”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๙ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒ ว่าด้วยการให้ส่วนลดค่าน้ำประปาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว (พ.ศ. ๒๕๔๗)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เจริญ  ชัยกิตติศิลป์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๕๗ ง/หน้า ๑๘/๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒