ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 58 ว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ ของการประปานครหลวง (พ.ศ. 2548)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๘

ว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์

ของการประปานครหลวง

(พ.ศ. ๒๕๔๘)

                       

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อกิจการของการประปานครหลวง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้ให้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๘ ว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง (พ.ศ. ๒๕๔๘)”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๑ วรรคท้าย ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๘ ว่าด้วยการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง (พ.ศ. ๒๕๔๔)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พิพิธ  พรหมสิทธิ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

สุกัญญา/พิมพ์

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๒/ตอนที่ ๒๘ ง/หน้า ๘๐/๗ เมษายน ๒๕๔๘