ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. 2548)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๕

ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

(พ.ศ. ๒๕๔๘)

                       

                      โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ำประกันตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๘)”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๘.๑ ของระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วยตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๖) และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

                         “๘.๑  เงินสด หรือบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือพันธบัตรรัฐบาลที่ได้โอนเปลี่ยนชื่อเป็นของการประปานครหลวงแล้ว หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือสลากออมสิน หรือสลากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้กองการเงินเก็บรักษาไว้”

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘

พิพิธ พรหมสิทธิ์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ฐิติพงษ์/ผู้จัดทำ

๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๘

[๑] รก.๒๕๔๘/๒๘ง/๗๙/๗ เมษายน ๒๕๔๘