ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 55 ว่าด้วย ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ.2546)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๕๕

ว่าด้วย ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ

(พ.ศ. ๒๕๔๖)

                       

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำให้เหมาะสม อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วย ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ (พ.ศ. ๒๕๔๖)”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วย ตัวแทนจัดเก็บและตัวแทนอ่านมาตร (พ.ศ. ๒๕๔๔)

บรรดา ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ให้รองผู้ว่าราชการ (บริการ) รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการตามระเบียบนี้

ข้อ ๕  ในระเบียบนี้

“ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ” หมายความว่า เอกชนที่การประปานครหลวงตั้งให้เป็นตัวแทนปฏิบัติงานในด้านบริการผู้ใช้น้ำตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่การประปานครหลวงกำหนด

ข้อ ๖  ให้จ่ายเงินบำเหน็จตอบแทนแก่ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำตามอัตรา และเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนด โดยผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้อนุมัติการจ่ายเงิน

ข้อ ๗  ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำต้องจัดหาผู้ค้ำประกัน หรือหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าตามอัตราและเงื่อนไขที่การประปานครหลวงกำหนดมาค้ำประกันต่อการประปานครหลวง

ข้อ ๘  การเก็บรักษาหลักทรัพย์ค้ำประกัน

๘.๑  เงินสด พันธบัตร หรือหนังสือค้ำประกันให้กองการเงินเก็บรักษาไว้

๘.๒  โฉนดที่ดิน ให้ฝ่ายกฎหมายจดทะเบียนรับจำนองแล้วส่งให้กองการเงินเก็บรักษาไว้

ข้อ ๙  การตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำ ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

                 ๙.๑  ให้ผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำพร้อมทั้งกำหนดพื้นที่หรือเส้นทาง และจำนวนผู้ใช้น้ำในส่วนที่เกินจากมาตรฐานที่ผู้ปฏิบัติงานของการประปานครหลวงสามารถดำเนินการได้ซึ่งประสงค์จะมอบให้ตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำดำเนินการ แล้วทำรายงานเสนอขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อนส่งให้ฝ่ายกฎหมายดำเนินการตามข้อ ๙.๓ ต่อไป

๙.๒  ให้สัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำคราวหนึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี และเมื่อสิ้นสุดสัญญาหากผู้จัดการสำนักงานประปาสาขาเห็นควรให้ต่ออายุสัญญาจ้าง ให้นำเสนอขอความเห็นชอบจากรองผู้ว่าการ (บริการ) ก่อน

๙.๓  ให้ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายเป็นผู้มีอำนาจดำเนินการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาตั้งตัวแทนปฏิบัติหน้าที่ด้านบริการผู้ใช้น้ำตามข้อ ๙.๑ และข้อ ๙.๒ พร้อมทั้งให้ตัวแทนวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือนำบุคคลมาทำสัญญาค้ำประกันตามข้อ ๗

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๐  เมื่อระเบียบนี้ใช้บังคับแล้ว บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติใดที่อ้างถึงระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๕๕ ว่าด้วย ตัวแทนจัดเก็บและตัวแทนอ่านมาตร (พ.ศ. ๒๕๔๔) ให้ถือว่าอ้างถึงระเบียบนี้ ในข้อกำหนดที่มีนัยเช่นเดียวกัน

ข้อ ๑๑  บรรดาระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้จนกว่าจะมีคำสั่ง หลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

สุธรรม  ชัชวาลวงศ์

ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

สุภาพร/พิมพ์

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

ทรงยศ/ศุภสรณ์/ตรวจ

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗

A+B

สุกัญญา/ผู้จัดทำ

๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๐/ตอนพิเศษ ๑๑๔ ง/หน้า ๔๓/๑ ตุลาคม ๒๕๔๖