ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 67 ว่าด้วย การรับผู้ใช้น้ำเป็นผู้ขายปลีกน้ำประปา พ.ศ. 2520