ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 200 ว่าด้วย การติดตั้งประปาน้ำ พ.ศ. 2535

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๐๐

ว่าด้วย การติดตั้งประปาซ้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๕

                  

 

                เพื่อให้การดำเนินงานในเรื่องการติดตั้งประปาซ้ำ เป็นไปในแนวทางเดียวกันทุกสำนักงานประปาสาขา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ และข้อ ๓๘ ของข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๖ ว่าด้วย การจัดส่ง การจำหน่ายและการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๑๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับ ฉบับที่ ๗๕ พ.ศ. ๒๕๒๖ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยการติดตั้งประปาซ้ำ พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  การติดตั้งประปาซ้ำ และการใช้แบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่การประปานครหลวงกำหนด และให้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนตามลำดับ ดังต่อไปนี้

๔.๑ ให้ผู้ขอรับใช้น้ำยื่นแบบคำร้องขอติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๐) ต่อส่วนบริการการใช้น้ำ สำนักงานประปาสาขา ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละสำนักงานประปาสาขา พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นความจำนงตามที่การประปานครหลวงกำหนด

๔.๒ ให้ส่วนบริการการใช้น้ำ ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ให้บันทึกข้อมูลการขอติดตั้งประปาซ้ำพร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๑) แล้วส่งเอกสารให้ส่วนสำรวจออกแบบ

                 ๔.๓ ให้ส่วนสำรวจออกแบบ ไปตรวจสอบสถานที่ขอติดตั้งประปาเพื่อประกอบการจัดทำแบบสำรวจการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๓๑) และบันทึกผลการตรวจสอบลงในแบบ ร. ๘๑ พร้อมกับจัดทำแบบประมาณการค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๑) แล้วส่งแบบ ร. ๘๑ ให้ส่วนควบคุมรายได้สอบหนี้ค้างชำระ แล้วส่งต่อให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินสอบเงินประกันการใช้น้ำ

เมื่อผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ติดตั้งซ้ำแล้วจึงจัดทำใบแจ้งราคา (แบบ ร. ๘๓) ส่งให้ผู้ขอรับใช้น้ำทราบ พร้อมกับส่งเอกสารทั้งหมดให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินเพื่อรอการชำระเงินต่อไป

หากไม่ได้รับการอนุมัติ ให้ส่งเรื่องคืนส่วนบริการการใช้น้ำ เพื่อแจ้งให้ผู้ขอรับใช้น้ำทราบ

๔.๔ เมื่อผู้ขอรับใช้น้ำมาติดต่อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดไว้ในใบแจ้งราคาให้ส่วนจัดเก็บและรับเงิน รับชำระเงิน และจัดทำสัญญาการใช้น้ำประปา (แบบ ร. ๘๔) แล้วส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้ขอรับใช้น้ำไม่มาตามกำหนดเวลา ให้ส่วนจัดเก็บและรับเงินส่งเอกสารทั้งหมดคืนส่วนบริการการใช้น้ำ เพื่อบันทึกข้อมูลยกเลิกการขอติดตั้งประปาซ้ำ และส่งเรื่องทั้งหมดคืนส่วนสำรวจออกแบบ

๔.๕ ให้ส่วนต่อใหม่ จัดทำใบสั่งงานการติดตั้งประปา (แบบ ร. ๓๓) และเบิกพัสดุไปดำเนินการติดตั้งแล้วให้ผู้ขอรับใช้น้ำลงนามรับรองการติดตั้งด้วย

๔.๖ เมื่อส่วนอ่านมาตรได้รับใบสั่งงานการติดตั้งประปาแล้ว ให้ไปตรวจสอบสถานที่เพื่อกำหนดเส้นทาง ลำดับที่ และบันทึกการอ่านน้ำครั้งแรกส่งให้ส่วนควบคุมรายได้เพื่อดำเนินการจัดทำใบเสร็จรับเงินค่าน้ำครั้งแรก

๔.๗ ให้กองโรงงานมาตรวัดน้ำ ใช้ใบสั่งงานการติดตั้งประปาบันทึกประวัติมาตรวัดน้ำ

๔.๘ ให้ส่วนควบคุมรายได้ เก็บสัญญาการใช้น้ำประปา (แบบ ร. ๘๔) แบบคำร้องขอติดตั้งประปา (แบบ ร. ๘๐) และเอกสารประกอบการขอติดตั้งประปาไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๕  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกันกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๕

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา, วิเคราะห์และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นควรยกเลิกการปฏิบัติงานตามคู่มือรายได้ ระเบียบการจัดเก็บรายได้ บทที่ ๗ การติดตั้งประปาใหม่/การติดตั้งประปาซ้ำ โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์ขึ้นใหม่ และจัดทำเป็นระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การติดตั้งประปาซ้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้หน่วยงานในการประปานครหลวงใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ดลธี/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๔๕/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑