ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 203 ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน และผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 246)

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๐๓

ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์

ของการประปานครหลวง

พ.ศ. ๒๕๓๕

(แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๔๖)

                  

 

                โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของการประปานครหลวง ให้ถูกต้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลดีต่อกิจการของการประปานครหลวง

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๖ เป็นต้นไป

                 ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๕๖ ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๓๐ ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๙๓ ว่าด้วย การดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ฉบับที่ ๑๕๖ ครั้งที่ ๑) และคำสั่งการประปานครหลวง ที่ ๑๘๕/๒๕๓๕ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๓๕ เรื่อง มอบอำนาจให้พนักงานปฏิบัติงานแทนผู้ว่าการ (เพิ่มเติม)

ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

หมวด ๑

บทนิยาม

                  

ข้อ ๔  “ผู้ว่าการ” หมายถึง ผู้ว่าการการประปานครหลวง

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงานหรือลูกจ้างของการประปานครหลวง

“ผู้แจ้ง” หมายถึง ผู้บอกกล่าวหรือผู้แจ้งให้การประปานครหลวงทราบว่ามีการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงตามหมวด ๓ และหมวด ๔ ของระเบียบนี้

“ผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่อง” หมายถึง ผู้ชี้นำ หรือชี้ช่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวผู้กระทำผิดได้

“ผู้กระทำผิด” หมายถึง ผู้กระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ตามความผิดที่ระบุไว้ในหมวดต่างๆ ของระเบียบนี้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

“ผู้ลักใช้น้ำ” หมายถึง ผู้กระทำผิดด้วยการลักใช้น้ำของประปานครหลวง หรือกระทำโดยวิธีอื่นใดเพื่อใช้น้ำโดยไม่เสียค่าน้ำ หรือเสียค่าน้ำน้อยกว่าที่ใช้จริง

“เงินรางวัล” หมายถึง เงินที่การประปานครหลวงกำหนดขึ้นเพื่อจ่ายให้แก่ผู้ชี้นำหรือชี้ช่องตามประกาศให้เงินรางวัล หรือจ่ายให้แก่ผู้แจ้งหรือผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบนี้

“เงินค่าปรับ” หมายถึง เงินที่การประปานครหลวงกำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้กระทำผิดตามระเบียบนี้ชำระให้แก่การประปานครหลวงในการกระทำความผิดแต่ละครั้ง

“เงินค่าทดแทน” หมายถึง เงินชดเชยน้ำประปาที่สูญเสีย และเงินค่าเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำผิดนั้นๆ

“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

หมวด ๒

บททั่วไป

                  

ข้อ ๕  ระเบียบนี้กำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง

การประปานครหลวงสงวนสิทธิในการที่จะพิจารณาจ่าย หรือไม่จ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้ง หรือผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่อง ตามแต่จะได้พิจารณาเห็นสมควร

                 ข้อ ๖   ให้ผู้ว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงคณะหนึ่ง มีหน้าที่พิจารณาดำเนินการต่อผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวงตามระเบียบการประปานครหลวงฉบับนี้ และนำเรื่องเสนอผู้ว่าการอนุมัติจ่ายเงินรางวัลคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ข้อ ๗  ผู้ใดกระทำผิดตามหวด ๓ และหมวด ๔ เมื่อได้ชำระเงินค่าปรับ เงินทดแทน และเงินค่าเสียหายอื่นใดครบถ้วนแล้ว ให้ยุติเรื่อง

หมวด ๓

การลักใช้น้ำ

                  

                ข้อ ๘  การแจ้งการกระทำผิดด้วยการลักใช้น้ำ ให้แจ้งต่อผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย โดยต้องระบุรายละเอียด ข้อเท็จจริง อาทิเช่น มีการลักใช้น้ำ ณ สถานที่ใด เมื่อใด และกระทำอย่างใด ใครเป็นผู้กระทำ หรือสงสัยว่าเป็นผู้กระทำ เพื่อการประปานครหลวงสามารถดำเนินการกับผู้กระทำผิดได้

การแจ้งอาจทำด้วยวาจา หรือเป็นหนังสือก็ได้ หากผู้แจ้งประสงค์ที่จะรับเงินรางวัลตามระเบียบ ผู้แจ้งจะต้องแสดงความจำนองให้ชัดแจ้งตามวิธีที่การประปานครหลวงกำหนดด้วย

                ข้อ ๙  เมื่อผู้กระทำผิด เช่น การต่อท่อนำน้ำไปใช้โดยไม่ผ่านมาตรวัดน้ำ การถอดมาตรวัดน้ำแล้วใส่กลับศรไว้ หรือการกระทำให้มาตรวัดน้ำเดินช้าลง เป็นต้น ให้การประปานครหลวงพิจารณาการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และให้เรียกเงินค่าปรับ เงินค่าทดแทน รวมทั้งเงินค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้กระทำผิดด้วย

ข้อ ๑๐  ให้การประปานครหลวงเรียกเก็บเงินค่าปรับจากผู้กระทำผิดในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) ขนาดท่อ ๑/๒ นิ้ว            ให้เรียกเก็บเป็นเงิน        ๕,๐๐๐         บาท

(๒) ขนาดท่อ ๓/๔ นิ้ว            ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๑๐,๐๐๐        บาท

(๓) ขนาดท่อ ๑ นิ้ว               ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๒๐,๐๐๐        บาท

(๔) ขนาดท่อ ๑ ๑/๒ นิ้ว         ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๔๕,๐๐๐        บาท

(๕) ขนาดท่อ ๒ นิ้ว                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๖๕,๐๐๐        บาท

(๖) ขนาดท่อ ๒ ๑/๒ นิ้ว         ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๘๕,๐๐๐        บาท

(๗) ขนาดท่อ ๓ นิ้ว               ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๑๒๐,๐๐๐       บาท

(๘) ขนาดท่อ ๔ นิ้ว                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๑๔๐,๐๐๐       บาท

(๙) ขนาดท่อ ๖ นิ้ว                ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๑๖๐,๐๐๐       บาท

(๑๐) ขนาดท่อ ๑๐ นิ้ว            ให้เรียกเก็บเป็นเงิน      ๑๘๐,๐๐๐       บาท

ข้อ ๑๑  การคิดเงินค่าทดแทนน้ำสูญเสียจากการลักใช้น้ำ ให้คิดจากปริมาณน้ำใช้ที่ประเมินได้ จากตลอดระยะเวลาที่มีการลักใช้น้ำ ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๒๐ บาท

หมวด ๔

การทำให้เสียทรัพย์

                  

ข้อ ๑๒  การแจ้งการกระทำผิดโดยทำให้เสียทรัพย์ ให้ถือปฏิบัติตามความในหมวด ๓ ข้อ ๘ ของระเบียบโดยอนุโลม

                 ข้อ ๑๓  เมื่อมีผู้กระทำผิดจนเป็นเหตุให้การประปานครหลวงได้รับความเสียหาย เช่น การทำลายท่อ อุปกรณ์ หรือหัวดับเพลิง เป็นต้น ให้การประปานครหลวงพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามกฎหมาย และให้เรียกเก็บเงินค่าปรับ เงินค่าทดแทน และเงินค่าเสียหายอื่นๆ จากผู้กระทำผิดด้วย

ข้อ ๑๔  ผู้กระทำผิดให้ทรัพย์สินของการประปานครหลวงเสียหาย ให้เรียกเก็บเงินค่าปรับเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

หมวด ๕

ประกาศให้เงินรางวัล

                  

               ข้อ ๑๕  ในกรณีที่มีผู้กระทำผิดตามระเบียบนี้ หรือมีการกระทำความเสียหายต่อการประปานครหลวงไม่ว่ากรณีใดๆ และการประปานครหลวงได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้ตามกฎหมายแล้ว ถ้าการประปานครหลวงพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันสมควรและจำเป็นที่จะออกประกาศให้เงินรางวัลแก่ผู้ชี้นำหรือผู้ชี้ช่องตามหมายจับผู้กระทำผิด หรือมีผู้ส่วนร่วมในการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมายให้ผู้ว่าการมีอำนาจออกประกาศดังกล่าว

                 ข้อ ๑๖  ประกาศให้เงินรางวัล ต้องระบุ ชื่อ ที่อยู่ และภูมิลำเนา (ถ้ามี) ของผู้ที่กระทำผิด ลักษณะการกระทำผิด หรือการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย พฤติการณ์แห่งการกระทำ สถานที่ที่เกิดเหตุ เงื่อนไข และเงื่อนเวลาในการจ่ายเงินรางวัล ตลอดจนกำหนดจำนวนเงินรางวัลที่แน่นอน ด้วยทุกครั้ง

การพิจารณากำหนดเงินรางวัล ให้ผู้ว่าการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์และความเสียหายที่ปรากฏ เป็นรายๆ ไป

ให้ติดประกาศให้เงินรางวัลไว้ ณ ที่ทำการของการประปานครหลวงทุกแห่งและอาจลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์รายวันได้ตามที่เห็นสมควร

                  ข้อ ๑๗  การจ่ายเงินรางวัล จะกระทำได้ต่อเมื่อการประปานครหลวงสามารถจับตัวผู้กระทำผิดตามประกาศให้เงินรางวัลได้แล้ว โดยผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่องได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศให้เงินรางวัลครบถ้วนถูกต้อง

กรณีที่มีผู้ชี้นำหรือผู้ชี้ช่องจับหลายราย ผู้ที่สามารถชี้นำหรือชี้ช่องให้จับผู้กระทำผิดได้ก่อนเท่านั้นที่มีสิทธิได้รับเงินรางวัล

                  การรับรองการเป็นผู้ชี้นำหรือชี้ช่องเพื่อรับเงินรางวัล ผู้ชี้นำ หรือผู้ชี้ช่องอาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสัญญาบัตรแห่งท้องที่ที่มีการจับกุมตัวผู้กระทำผิดหรือพนักงานการประปานครหลวงระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป เป็นผู้รับรองก็ได้

ข้อ ๑๘  การยกเลิกประกาศให้เงินรางวัล ให้ทำโดยการเผยแพร่ให้ทราบเช่นเดียวกับการประกาศให้รางวัล

หมวด ๖

เงินรางวัล

                       

ข้อ ๑๙  การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้งและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินค่าปรับตามหมวด ๓ และหมวด ๔ ของระเบียบนี้ ให้จ่ายตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ก. จ่ายให้ผู้แจ้ง                              ร้อยละ ๓๐ ของเงินค่าปรับ

ข. จ่ายให้ผู้ปฏิบัติงาน                        ร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าปรับ

กรณีที่ผู้กระทำผิดได้รับการผ่อนผันให้ชำระเงินค่าปรับเป็นงวดๆ ก็ให้จ่ายตามเกณฑ์ของเงินแต่ละงวดที่ได้รับ

ข้อ ๒๐  หลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในข้อ ๑๙ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสัดส่วนจำนวนเงินของผู้มีสิทธิแต่ละคน

ข้อ ๒๑  ผู้แจ้ง และผู้ชี้นำ หรือชี้ช่อง อาจเป็นบุคคลรายเดียวกันก็ได้ ในกรณีที่มีผู้แจ้งหลายราย ให้รายที่เป็นผู้แจ้งก่อนเท่านั้นมีสิทธิได้รับเงินรางวัล

ข้อ ๒๒ ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิที่จะแจ้งการกระทำผิดเพื่อขอรับเงินรางวัลตามระเบียบนี้ได้โดยปฏิบัติตามข้อ ๘ และข้อ ๑๒ ของระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

                  การจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นผู้แจ้งการลักใช้น้ำ จะกระทำได้ต่อเมื่อมีการตรวจพบการลักใช้น้ำตามที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้แจ้งล่วงหน้าไว้เท่านั้น การตรวจสอบหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่จบพบการลักใช้น้ำแล้วจึงมาแจ้งขอรับเงินรางวัลภายหลัง ย่อมไม่มีสิทธิได้รับเงินรางวัลและอาจถูกลงโทษทางวินัยอีกด้วย

บทเฉพาะกาล

                  

ข้อ ๒๓  การดำเนินการกับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและผลประโยชน์ของการประปานครหลวง และการดำเนินการตามประกาศให้เงินรางวัล ที่ได้กระทำไปก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับให้คงถือปฏิบัติตามระเบียบเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

นันติญา/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๔๘/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑

 ข้อ ๖ ถูกยกเลิกโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๐๙ พ.ศ. ๒๕๓๗ ข้อ ๓ ซึ่งถูกยกเลิกโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๓๖ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งถูกยกเลิกโดยระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๒๔๖ พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อ ๓ โดยให้ใช้ความที่พิมพ์ไว้นี้แทนและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐