ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ 221 ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปานครหลวง

ฉบับที่ ๒๒๑

ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ

พ.ศ. ๒๕๓๘

                  

 

โดยเห็นเป็นการสมควรกำหนดวิธีการในการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ จึงวางระเบียบไว้ ดังนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปานครหลวง ฉบับที่ ๒๒๑ ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒[๑]  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกบรรดาระเบียบปฏิบัติ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“แฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้น้ำของการประปานครหลวงซึ่งเก็บอยู่ในเทปหรือจานแม่เหล็กที่ใช้กับเครื่อง MAIN FRAME ที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์

“ส่วนควบคุมรายได้” หมายถึง หน่วยงานในสังกัดกองรายได้ สำนักงานประปาสาขา ซึ่งมีหน้าที่ในการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ โดยการบันทึกและนำส่งข้อมูลให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อการปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ

“การบันทึกข้อมูล” หมายถึง การบันทึกข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ โดยส่วนควบคุมรายได้ มีหน้าที่บันทึก ตรวจสอบความถูกต้อง และแก้ไขข้อมูลดังกล่าวก่อนส่งให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์

“การสำรองข้อมูล” หมายถึง การเก็บข้อมูลจากจานแม่เหล็กที่เครื่องคอมพิวเตอร์ ณ สำนักงานประปาสาขา ลงแผ่น Didkette ในลักษณะของการสำรองข้อมูล (Back up) เพื่อให้มีข้อมูลสำรอง หากข้อมูลในจานแม่เหล็กเสียหายหรือสูญหาย

“การประมวลผลปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ” หมายถึง การดำเนินการของฝ่ายคอมพิวเตอร์ในการนำข้อมูลที่ได้รับมาจากส่วนควบคุมรายได้เข้าปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๕  การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๕.๑ ให้ส่วนควบคุมรายได้ บันทึกข้อมูลที่ส่งเข้าปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่สำนักงานประปาสาขา และดำเนินการสำรองข้อมูลไว้เป็นประจำวันแล้วส่งข้อมูลที่บันทึกให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์เมื่อถึงกำหนดส่งข้อมูล

หากสำนักงานประปาสาขา ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงานประปาสาขา ให้จัดส่งข้อมูลเป็นเอกสารให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์

๕.๒ ให้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ นำข้อมูลที่ได้รับมาประมวลผลปรับปรุงกับแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำ และจัดพิมพ์รายการที่ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำทั้งที่ปรับปรุงได้และปรับปรุงไม่ได้ ส่งให้ส่วนควบคุมรายได้พร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประจำงวด

ข้อ ๖  ให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘

สุวิช  ฟูตระกูล

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ :- ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบงาน CIS. (CUSTOMER INFORMATION SYSTEM) ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง กปน. ที่ ๔๑๓/๒๕๓๑ สั่ง ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๑ และแก้ไขเพิ่มเติม ฯลฯ ได้เห็นสมควรออกระเบียบการประปานครหลวง ว่าด้วย การปรับปรุงแฟ้มข้อมูลผู้ใช้น้ำฉบับดังกล่าวนี้ เพื่อให้สำนักงานประปาสาขา หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานลักษณะเดียวกับสำนักงานประปาสาขาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ดลธี/พิมพ์

๑๔ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๓๑ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๙๒ ง/หน้า ๑๖๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑