ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

                  

              โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อให้งานบริการประชาชนมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

               ข้อ ๓  ให้ยกเลิกความในข้อ ๕ ของระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

               “ข้อ ๕  ให้หน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาค พิจารณาและดำเนินการตามคำขอของประชาชนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบภายในหนึ่งวันทำการนับแต่เวลาที่ได้รับคำขอหรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทของคำขอในบัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน ท้ายระเบียบนี้”

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓

วิเศษ  ชำนาญวงษ์

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีเกณฑ์การให้บริการประชาชน แนบท้ายระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๔/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔