ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. 2541

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

พ.ศ. ๒๕๔๑[๑]

                  

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๑”

ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อประชาชน พ.ศ. ๒๕๓๘

ข้อ ๔  ในระเบียบนี้

“วัน” หมายความว่า วันตามปีปฏิทิน

“วันทำการ” หมายความว่า วันทำงานตามปกติของการประปาส่วนภูมิภาค

                “คำขอ” หมายความว่า คำขอซึ่งประชาชนยื่นเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคดำเนินการให้ตามที่กำหนดในกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งหรือสัญญาที่การประปาส่วนภูมิภาคทำกับประชาชนและให้หมายความรวมถึงเอกสาร แบบแปลน รูปและรายละเอียดอื่นที่ต้องมีประกอบคำขอด้วย

“ประชาชน” หมายความว่า บุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคลที่มีกฎหมายรับรอง

“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า พนักงานหรือลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาค

“หน่วยงาน” หมายความว่า ฝ่าย สำนัก กอง สำนักงานประปา และสำนักงานประปาเขตของการประปาส่วนภูมิภาค

              ข้อ ๕  ให้หน่วยงานของการประปาส่วนภูมิภาคพิจารณาดำเนินการตามคำขอของประชาชนให้แล้วเสร็จ และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบภายในหนึ่งวันทำการนับแต่เวลาที่ได้รับคำขอหรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดตามประเภทของคำขอในบัญชีรายชื่อคำขอรับบริการ ก, ข และ ค ท้ายระเบียบนี้

ข้อ ๖  คำขอใด ๆ ถ้าโดยสภาพแห่งเรื่องไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๕ ให้ถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

               ๖.๑ การพิจารณาคำขอของผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ก่อนเสนอผู้มีอำนาจสั่งการให้พิจารณาโดยรีบด่วน แต่ไม่เกินยี่สิบวันนับแต่วันรับคำขอ หากไม่สามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดดังกล่าว ให้ขยายเวลาออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองครั้ง ๆ ละไม่เกินสิบวัน โดยแสดงเหตุผลของการขยายเวลาไว้ด้วย

                ๖.๒ การพิจารณาของผู้มีอำนาจสั่งการ ให้ใช้เวลาไม่เกินห้าวันทำการนับแต่วันที่คำขอนั้นเสนอมาถึงตน หากไม่อาจสั่งการได้ภายในกำหนดดังกล่าวให้แสดงเหตุผลไว้ในคำขอด้วย

                ข้อ ๗  ในกรณีที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบได้กำหนดระยะเวลาในการดำเนินการในเรื่องใดไว้แล้ว ให้ผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบกำหนดไว้

               ข้อ ๘  ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนเรื่องใด ๆ ไม่อาจดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่จำเป็นสมควรแก่สภาพของเรื่อง โดยมีระยะเวลารวมแล้วต้องไม่เกินเก้าสิบวัน และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ

               ข้อ ๙  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานนั้น ไม่รวมระยะเวลาที่หน่วยงานคืนคำขอให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอไปดำเนินการแก้ไขในกรณีคำขอนั้นไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ ตามข้อ ๑๑.๑

               ข้อ ๑๐  ให้หน่วยงานผู้มีหน้าที่ แจ้งผลการพิจารณาคำขอให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบทางไปรษณีย์ ภายในกำหนดระยะเวลาสามวันทำการนับแต่วันมีคำสั่งหรือวันรับทราบการพิจารณา

               ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าคำสั่งนั้นหรือการพิจารณานั้น ไม่สมควรที่จะส่งทางไปรษณีย์ให้หน่วยงานนั้นติดต่อแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบโดยตรง ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินเจ็ดวันทำการนับแต่วันมีคำสั่งหรือวันรับทราบการพิจารณา

 ข้อ ๑๑  ในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติดังนี้

                 ๑๑.๑ ในการตรวจความถูกต้องและสมบูรณ์ของคำขอ ถ้าปรากฏว่าคำขอดังกล่าวไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย ข้อบังคับหรือระเบียบกำหนดให้หน่วยงานที่รับคำขอรวบรวมความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์นั้นทั้งหมด และแจ้งให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอแก้ไขให้ถูกต้องและสมบูรณ์ในคราวเดียวกัน และในกรณีจำเป็นที่จะต้องส่งคืนคำขอแก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอก็ให้ส่งคำขอพร้อมทั้งแจ้งความไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ให้ทราบโดยเร็วที่สุด

               ๑๑.๒ แจ้งผลการพิจารณาดำเนินการตามคำขอที่ถูกต้องและสมบูรณ์แล้วให้ประชาชนผู้ยื่นคำขอทราบ ในกรณีไม่สามารถดำเนินการนั้นแก่ประชาชนผู้ยื่นคำขอ ให้แจ้งเป็นหนังสือและระบุเหตุผลประกอบโดยละเอียด

ข้อ ๑๒  ให้หัวหน้าหน่วยงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด

ในกรณีประชาชนผู้ยื่นคำขอรายใดร้องเรียนว่าผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานใดไม่ดำเนินการตามระเบียบ ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นตรวจสอบข้อเท็จจริง หากปรากฏว่า ผู้ปฏิบัติงานผู้นั้นไม่ปฏิบัติตามระเบียบโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ก็ให้ดำเนินการทางวินัยตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

              ข้อ ๑๓  ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ดำเนินการตามคำขอประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละประเภทของคำขอ พร้อมคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอไว้ ณ หน่วยงานของตนเพื่อให้ประชาชนทราบ

                ข้อ ๑๔  การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนของการประปาส่วนภูมิภาค ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือนอกจากที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้ว่าการเพื่อวินิจฉัยสั่งการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑

ธันยา  หาญพล

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีรายชื่อคำขอรับบริการ ก.งานที่ประชาชนยื่นคำขอรับบริการ ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จในหนึ่งวันทำการ

๒. บัญชีรายชื่อคำขอรับบริการ ข. งานที่ประชาชนยื่นคำขอรับบริการ ซึ่งเป็นงานที่ดำเนินการแล้วเสร็จในหนึ่งวันทำการ

๓. บัญชีรายชื่อคำขอรับบริการ ค. งานที่เป็นการบริการสาธารณะ

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๘๒ ง/หน้า ๑/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔