ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. 2538

ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาค

ว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย

กรณีการลักใช้น้ำประปา

พ.ศ. ๒๕๓๘[๑]

                  

              โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๗ แห่งข้อบังคับการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖ ผู้ว่าการออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๓๘”

ข้อ ๒  ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่ ๕ กันยายน ๒๕๓๘ เป็นต้นไป

ข้อ ๓  ให้ยกเลิกระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการปฏิบัติ การคิดเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย กรณีการลักใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๒๖

ข้อ ๔  เมื่อปรากฏว่ามีการลักใช้น้ำประปาของ กปภ. ผู้แจ้งจะแจ้งเป็นหนังสือตามแบบท้ายระเบียบนี้ก็ได้

               ในกรณีที่ผู้แจ้งจัดทำหนังสือแจ้งขึ้นเอง จะต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบให้ชัดเจน เพื่อให้ กปภ. สามารถติดต่อตรวจสอบหรือดำเนินการได้และให้หน่วยงานที่รับแจ้งลงทะเบียนรับหนังสือไว้เป็นหลักฐาน ระบุวัน เดือน ปี และเวลาที่รับไว้โดยละเอียด และให้ปกปิดไว้เป็นเรื่องลับกับมอบสำเนาหนังสือโดยมีหลักฐานการเซ็นรับของเจ้าหน้าที่ให้ผู้แจ้งไว้ด้วย

                ข้อ ๕  หน่วยงานที่รับแจ้งตามข้อ ๔ ต้องส่งเรื่องไปยังสำนักงานประปาเขต หรือสำนักงานประปาในท้องที่ที่มีการลักใช้น้ำประปา แล้วแต่กรณี ภายในกำหนดสามวัน นับแต่วันได้รับแจ้ง

               ข้อ ๖  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้จัดการสำนักงานประปา แล้วแต่กรณี ดำเนินการตรวจสอบทันทีเมื่อได้รับเรื่อง โดยจัดให้มีการทำหลักฐานการลักใช้น้ำประปาไว้ เช่น การถ่ายรูป หรือรวบรวมหลักฐานอื่น เพื่อประกอบการพิจารณาเรียกรับเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย หรือดำเนินคดี แล้วแต่กรณี

              ในกรณีที่ กปภ. ตรวจสอบการแจ้งการลักใช้น้ำแล้ว ไม่ปรากฏว่ามีการลักใช้น้ำตามที่แจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้จัดการสำนักงานประปา แล้วแต่กรณี แจ้งให้ผู้แจ้งทราบโดยเร็ว

ข้อ ๗  การเรียกรับเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) เงินทดแทน ให้คิดจากขนาดท่อที่แยกจากท่อประปาของ กปภ. หรือขนาดของรูที่ถูกเจาะดังนี้

ขนาดไม่เกิน    Ø ๑/๒"                                คิดเงินทดแทน       ๕,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๑/๒"      แต่ไม่เกิน Ø ๓/๔"       คิดเงินทดแทน      ๑๐,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๓/๔"      แต่ไม่เกิน Ø ๑"          คิดเงินทดแทน      ๒๐,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๑"         แต่ไม่เกิน Ø ๑ ๑/๒"    คิดเงินทดแทน      ๔๕,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๑ ๑/๒" แต่ไม่เกิน Ø ๒"            คิดเงินทดแทน      ๖๕,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๒"         แต่ไม่เกิน Ø ๒ ๑/๒"    คิดเงินทดแทน      ๘๕,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๒ ๑/๒"   แต่ไม่เกิน Ø ๓"          คิดเงินทดแทน    ๑๒๐,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๓"         แต่ไม่เกิน Ø ๔"          คิดเงินทดแทน    ๑๔๐,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกิน      Ø ๔"         แต่ไม่เกิน Ø ๖"          คิดเงินทดแทน    ๑๖๐,๐๐๐.- บาท

ขนาดเกินกว่า  Ø ๖"         ขึ้นไป                    คิดเงินทดแทน    ๑๘๐,๐๐๐.- บาท

               (๒) ค่าน้ำสูญเสีย ให้คิดจำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือเสียไป ตลอดระยะเวลาที่มีการลักใช้น้ำประปาในราคาจำหน่ายน้ำที่ กปภ. กำหนดในปัจจุบัน โดยคิดจากขนาดท่อที่แยกจากท่อประปาของ กปภ. หรือขนาดของรูที่ถูกเจาะดังนี้

ขนาดไม่เกิน    Ø ๑/๒"                                     คิดวันละ             ๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑/๒"        แต่ไม่เกิน Ø ๓/๔"         คิดวันละ           ๑๒ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๓/๔"        แต่ไม่เกิน Ø ๑"            คิดวันละ           ๒๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑"           แต่ไม่เกิน Ø ๑ ๑/๒"      คิดวันละ           ๕๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑ ๑/๒"     แต่ไม่เกิน Ø ๒"            คิดวันละ           ๙๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๒"           แต่ไม่เกิน Ø ๒ ๑/๒"      คิดวันละ          ๑๕๐ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๒ ๑/๒"     แต่ไม่เกิน Ø ๓"            คิดวันละ          ๒๑๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๓"           แต่ไม่เกิน Ø ๔"            คิดวันละ          ๓๘๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๔"           แต่ไม่เกิน Ø ๖"            คิดวันละ          ๘๖๔ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๖"           แต่ไม่เกิน Ø ๘"            คิดวันละ       ๑,๕๓๖ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๘"           แต่ไม่เกิน Ø ๑๐"          คิดวันละ       ๒,๔๐๐ ม.

ขนาดเกิน      Ø ๑๐"         แต่ไม่เกิน Ø ๑๒"          คิดวันละ       ๓,๔๕๖ ม.

ขนาดเกินกว่า Ø ๑๒"         ขึ้นไป                       คิดวันละ       ๔,๐๐๐ ม.

               ข้อ ๘  ให้ผู้อำนวยการสำนักงานประปาเขต หรือผู้จัดการสำนักงานประปา แล้วแต่กรณี เป็นผู้พิจารณากำหนดระยะเวลาการลักใช้น้ำประปา โดยพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริงอื่น ๆ ประกอบ

                ข้อ ๙  ในกรณีที่ผู้ลักใช้น้ำประปายินยอมชำระเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย ให้แยกส่วนที่จะต้องจ่ายเป็นเงินรางวัลออก ส่วนที่เหลือให้นำเข้าเป็นรายได้ของ กปภ.

                ข้อ ๑๐  การจ่ายเงินรางวัล ให้สำนักงานประปาเขตหรือสำนักงานประปา แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องเสนอเรื่องเดิมทั้งหมด พร้อมทั้งความเห็นว่าควรจ่ายเงินรางวัลแก่ใคร เป็นจำนวนเงินเท่าใดตามข้อบังคับหรือระเบียบข้อใด เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับจนถึงผู้มีอำนาจอนุมัติเพื่อพิจารณา

ข้อ ๑๑  เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้สำนักงานประปาเขต หรือสำนักงานประปา แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องดำเนินการเบิกจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้แจ้ง

               ข้อ ๑๒  การใช้ใบเสร็จรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินทั่วไป โดยแยกเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสียออกอย่างละฉบับ และให้ระบุไว้ด้วยว่าจะต้องหักเป็นเงินรางวัลด้วยเป็นจำนวนเงินเท่าใด

ข้อ ๑๓  เงินส่วนที่จะต้องจ่ายเป็นเงินรางวัล การนำฝากและการเบิกจ่ายให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีเงินมัดจำในการต่อท่อโดยอนุโลม

               ข้อ ๑๔  เมื่อผู้ลักใช้น้ำประปายินยอมชำระเงินทดแทน และค่าน้ำสูญเสียแล้ว ให้สำนักงานประปาพิจารณาย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้อยู่ในที่ซึ่งสามารถตรวจพบได้ง่ายตามความเหมาะสมการย้ายสถานที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้คิดค่าธรรมเนียมเหมือนผู้ใช้น้ำรายใหม่ทุกกรณี เว้นแต่ไม่คิดค่ามาตรวัดน้ำ และเงินค่าประกันการใช้น้ำ

ข้อ ๑๕  เอกสารรายงานเกี่ยวกับการลักใช้น้ำประปา ท้ายระเบียบ

๑. การขออนุมัติจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งการลักใช้น้ำประปา        เอกสารหมายเลข ๑

๒. หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ                                             เอกสารหมายเลข ๒

๓. แผนที่เกิดเหตุการณ์ลักใช้น้ำประปา                                 เอกสารหมายเลข ๓

๔. บันทึกสถานที่เกิดเหตุ                                                เอกสารหมายเลข ๔

๕. รายละเอียดการประเมินเงินทดแทนและค่าน้ำสูญเสีย              เอกสารหมายเลข ๕

๖. หนังสือรับสภาพหนี้                                                  เอกสารหมายเลข ๖

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘

วิศิษฐ์  หล่อธีรพงศ์

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

[เอกสารแนบท้าย]

๑. เอกสารหมายเลข ๑ บันทึกข้อความ

๒. เอกสารหมายเลข ๒ หนังสือแจ้งการลักใช้น้ำ

๓. เอกสารหมายเลข ๓ แผนที่เกิดเหตุการลักใช้น้ำประปา

๔. เอกสารหมายเลข ๔ บันทึกสถานที่เกิดเหตุการลักใช้น้ำประปา

๕. เอกสารหมายเลข ๕ บันทึกข้อความ

๖. เอกสารหมายเลข ๖ หนังสือรับสภาพหนี้

๗. ตัวอย่างหนังสือรับสภาพหนี้ (เป็นแบบฟอร์มที่ใช้เฉพาะกรณีลักใช้น้ำประปา)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๓

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๙ ง/หน้า ๒/๑๘ มกราคม ๒๕๕๓