ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536

ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้น

การเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2536

----------

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 19 (12) แห่งพระราชบัญญัติการ

ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

          ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า `ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2536'

          ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

          ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาลดหรืองดเก็บค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ 1)

พ.ศ. 2522

         บรรดาระเบียบหรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่ได้บัญญัติไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                             หมวด 1

                           ข้อความทั่วไป

          ข้อ 4 ในระเบียบนี้

         `คณะกรรมการ'หมายความว่า คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

         `ส.ป.ก.จังหวัด'หมายความว่า สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

         `คชก. ตำบล'หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมการเช่าที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมประจำตำบล

         `เกษตรกร'หมายความว่า เกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร ผู้เช่าที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม โดยมีสัญญาเช่าซึ่งทำไว้กับ ส.ป.ก.

                             หมวด 2

               การลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

          ข้อ 5 ในกรณีที่มีประกาศของ คชก.ตำบล ตามกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรมว่าท้องที่ใดเป็นท้องที่เสียหายและกำหนดให้ค่าเช่าที่ดินลดลงตามส่วน

แห่งความเสียหายหรือให้ยกเว้นเก็บค่าเช่าที่ดินสำหรับปีใดแล้ว ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดพิจารณาลดหรือยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินของ ส.ป.ก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งอยู่ใน

ท้องที่ตามประกาศของ คชก.ตำบลนั้น ได้ตามส่วนแห่งความเสียหาย

          ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเห็นว่าการประกอบเกษตรกรรม

ของเกษตรกรรายใดซึ่งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินของท้องที่ที่มีการประกาศตามข้อ 5 ได้รับผล

สมบูรณ์ตามปกติหรือเสียหายไม่ถึงอัตราส่วนที่ คชก.ตำบลกำหนด ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน

จังหวัดเรียกเก็บค่าเช่าที่ดินได้ตามปกติหรือตามส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม

          ข้อ 7 ในท้องที่ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ถ้ามิได้มีประกาศ

ของ คชก.ตำบลให้เป็นท้องที่ที่เสียหาย แต่เกษตรกรได้ร้องเรียนเป็นหนังสือขอลดหรือยกเว้น

การชำระค่าเช่าที่ดิน เนื่องจากได้ประสบภัยธรรมชาติอย่างร้ายแรง เช่น อุทกภัย

ภาวะฝนแล้ง หรือมีเหตุอื่น ซึ่งไม่ใช่ความผิดของเกษตรกรอันทำให้การประกอบเกษตรกรรม

ไม่ได้ผล ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณาถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น หากเห็นว่าเป็น

กรณีมีเหตุผลสมควรให้ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดินตามส่วนแห่งความเสียหายสำหรับปีนั้นได้

                             หมวด 3

                      การพิจารณาลดหรือยกเว้น

          ข้อ 8 การขอลดหรือยกเว้นการชำระค่าเช่าที่ดิน ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้

ส.ป.ก.จังหวัดเสนอเอกสารต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิจารณา

               (1) ประกาศของ คชก.ตำบลว่าท้องที่ใดเป็นท้องที่ที่เสียหาย

               (2) รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลดหรือยกเว้นการชำระ

ค่าเช่าที่ดินของเกษตรกรแต่ละราย

               (3) รายงานการตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรแต่ละรายของ

ส.ป.ก.จังหวัด

          ข้อ 9 การขอลดหรือยกเว้นการชำระค่าที่ดินตามข้อ 7 ให้ ส.ป.ก.จังหวัด

เสนอเอกสารต่อไปนี้ต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพื่อพิจารณา

               (1) คำขอลดหรือยกเว้นการชำระค่าเช่าที่ดินของเกษตรกร

               (2) รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอลดหรือยกเว้นการชำระ

ค่าเช่าที่ดินของเกษตรกรแต่ละราย พร้อมแสดงเหตุผลประกอบ

               (3) รายงานการตรวจสภาพความเสียหายของเกษตรกรแต่ละราย

ของ ส.ป.ก.จังหวัด

               (4) หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและสมควรเสนอเพื่อประกอบการ

พิจารณา (ถ้ามี)

                             หมวด 4

                            เบ็ดเตล็ด

          ข้อ 10 ให้คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีอำนาจกำหนดรายละเอียดในทาง

ปฏิบัติตามความจำเป็นได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

          ข้อ 11 ในกรณีไม่อาจปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามระเบียบนี้ให้เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย

          ข้อ 12 เมื่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมีมติให้ลดหรือยกเว้นค่าเช่าที่ดิน

เป็นประการใดแล้วให้เสนอ ส.ป.ก.รายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบต่อไป

                          ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536

                                   สุเทพ  เทือกสุบรรณ

                            รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์