ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ 4)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๔)

                       

 

             ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้พื้นที่ตำบลบางเกลือ ตำบลบางวัว และตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไปตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ นั้น

 

                เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมีแนวโน้มดีขึ้น ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จึงเห็นสมควรขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดังกล่าว

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]

 

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ฐิติพงษ์/ผู้จัดทำ

๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘

 

[๑] รก.๒๕๔๘/พ๑๓ง/๑๗/๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘