การคายระเหยที่แท้จริง

ผลรวมของปริมาณของน้ำที่ระเหยจากดินและจากพืชเมื่อพื้นดินมีความชื้นตามธรรมชาติ