การคายระเหย

ปริมาณน้ำซึ่งเคลื่อนย้ายจากดิไปสู่บรรยากาศโดยการระเหยและการคายน้ำของพืช