การตอบสนองของลุ่มน้ำ

ปฏิกิริยาซึ่งลุ่มน้ำมีต่อเหตุการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา หรือสภาพต่อมาของลุ่มน้ำที่มีต่อเหตุการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา