การระเหยที่แท้จริง

ปริมาณน้ำที่ระเหยจากผิวน้ำที่เปิดหรือจากพื้นดิน