การระเหย (ของน้ำ)

(1) การปลดปล่อยไอน้ำจากผิวน้ำอิสระที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเดือดของน้ำ (2) ปริมาณน้ำที่ระเหยไป