การเคลื่อนย้ายของมวลอากาศ

กระบวนการเคลื่อนย้ายของสมบัติต่างๆ ของมวลอากาศซึ่งเกิดจากความเร็วในสนามของบรรยากาศ