การแผ่รังสี

อัตราส่วนระหว่างรังสีที่สะท้อน และรังสีที่ตกกระทบวัตถุ ตามปกติแสดงเป็นร้อยละ