ความสมดุลของพลังงาน

สมการใช้ในการคำนวณการระเหยน้ำจากแหล่งน้ำเปิด หรือการคำนวณการคายระเหยน้ำจากผิวดินที่ซึ่งการเพิ่มการกักเก็บพลังงานไว้ของน้ำเป็นจำนวนของความแตกต่างระหว่างพลังงานที่ได้รับจากดวงอาทิตย์กับพลังงานที่ปลดปล่อยออกไปจากแหล่งน้ำ