ความแห้งแล้ง

(1) สภาวะซึ่งการระเหยของน้ำมีมากกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเสมอ (2) ลักษณะของภูมิอากาศซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณฝนที่ไม่เพียงพอที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต